Notice CANDY CNL 125

Manuel CANDY CNL 125 disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide CANDY CNL 125 est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre CANDY CNL 125. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre CNL 125.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour CANDY CNL 125 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

33 ÉRODKIBEZPIECZEÑSTWA UU WW AA GG AA :: PP RR ZZ EE DD PP RR ZZ YY SS TT ÅÅ PP II EE NN II EE MM DD OO JJ AA KK II EE JJ KK OO LL WW II EE KK CC ZZ YY NN NN OO ÉÉ CC II CC ZZ YY SS ZZ CC ZZ EE NN II AA LL UU BB KK OO NN SS EE RR WW AA CC JJ II UU RR ZZ ÅÅ DD ZZ EE NN II AA NN AA LL EE ÃÃ YY ? Wyjåç wtyczkë z gniazdka sieciowego.? Zakrëciç kran odpowiadajåcy za dopäywwody.? Firma Candy wyposaãa w uziemiene wszystkieprodukowane u siebieurzådzenia. Upewnij sië, ãegniazdko zasilajåce pralkëposiada prawidäowopodäåczony bolecuziemiajåcy. W przeciwnymprzypadku wezwijwykwalifikowanegoelektryka. Urzådzenie niniejsze zgodne jest z dyrektywamiUnii Europejskiej 89/336/CEE,73/23/CEE, z uwzglëdnieniemp ó ãniejszych poprawek. ? Nie wolno dotykaç urzådzenia mokrymi lubwilgotnymi rëkami lubnogami.? Nie wolno mieç z nim kontaktu gdy stoimy boso naposadzce.? Nie wolno uãywaç przedäuãaczy dodoprowadzenia energiielektrycznej. OO SS TT RR ZZ EE ÃÃ EE NN II EE :: WW CC ZZ AA SS II EE PP RR AA NN II AA WW OO DD AA WW PP RR AA LL CC EE MM OO ÃÃ EE OO SS II ÅÅ GG NN ÅÅ ÇÇ TT EE MM PP EE RR AA TT UU RR ËË 99 00 ° CC ? Przed otwarciem drzwiczek pralki naleãy sprawdziç, czyw bëbnie nie ma wody. FR IT CAPITOLO 3 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA ATTENZIONE: PER QUALSIASI INTERVENTO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA LAVATRICE ?Tolga la spina. ?Chiuda il rubinetto dell’acqua.?La Candycorreda tutte le sue macchine di messa a terra. Si assicuri che l’impianto elettrico sia provvisto di messa a terra in caso contrario richieda l’intervento di personale qualificato. Apparecc...

En cours...