Notice ELECTROLUX ECP40108W

Manuel ELECTROLUX ECP40108W disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide ELECTROLUX ECP40108W est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre ELECTROLUX ECP40108W. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre ECP40108W.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour ELECTROLUX ECP40108W après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

direkti- ver. Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl. I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkon- takter i køkken og eventuelt bryggers være omfat- tet af en ekstrabeskyttelse. I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttel- sen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt, skabet skal forbin- des til. I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stik- prop, og lederen med grøn-gul isolation skal til- sluttes jordklemmen (mærket ), hv is stikkon- takten kun er for tobenet stikprop, benyttes en to- benet stikprop. Hvis brugeren selv monterer den- ne, skal lederen med grøn-gul isolation klippes så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen. I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret el- installatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet skabet. Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i for- vejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader elin- stallat øren opsætte en HFI-afbryder. Skån miljøet Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. electrolux 5Deze Beknopte han...

En cours...