Notice AEG Electrolux MCD2662

Notice AEG Electrolux MCD2662

Mode d'emploi AEG Electrolux MCD2662 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux MCD2662
2 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit MCD2662

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux MCD2662

Le SAV entre consommateurs du groupe d’entraide AEG Electrolux MCD2662 vous permet de recevoir des solutions aux problèmes d’utilisation, conseils d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Micro ondes AEG Electrolux. Rejoignez GRATUITEMENT le groupe d'entraide MCD2662 qui compte 2 membre(s) utilisateur(s) de ce produit. Devenir membre vous donne accès à différents services gratuits pour votre Micro ondes : accès au mode d'emploi PDF et à la notice MCD2662 en français AEG Electrolux MCD2662, guide de l'utilisateur, avis consommateur et forum actif, manuel d’utilisation, photos, vidéo et informations.

AEG Electrolux MCD2662

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux MCD2662

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • bibouptitbouchonaeg  depuis le 24/09/2011 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 736 K | Français
Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 685 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« rmasjonvedrørendebrukenavovnen. Dettesymboletvisertilvidereinformasjonvedrørendebrukenavovnen. Kløverensymbolisererenergisparingstipsogrådommiljøvennligbrukavovnen. Vedeventuellfeilfunksjon,følginstruksjoneneiavsnittet«Hvadugjørhvis...».3Innhold Innhold Viktigesikkerhetsinstruksjoner4 Apparatoversikt8 Mikrobølgeovnogtilbehør8 Kontrollpanel9 Førdenbrukesførstegang10 Econ.instillinger10 Stilleklokken10 Justeretidennårklokkenerstiltinnellerovneneri‘Econ’-modus11 BrukeSTOPP-knappen11 Sikkerhetslås11 Mikrobølgertiningråd12 Kjennetegn12 Oppvarmingsteknikker12 Mikrobølgesikrekokekar13 Mikrobølgerbruk14 Mikrobølgertilberedning14 Manuelltining14 Mikrobølgeeffektnivåer14 Tidsur15 Leggtil30sekunder16 Plussogminus16 Tilberedningmedgrill&dobbelgrill17 Tilberedningifleretrinn18 Automatisktilberedningogtining19 Tabellerprogrammer21 Tabellerautomatisktilberedningogtining21 Oppskrifter23 Tilberedningstabell25 Oppskrifter27 Vedlikeholdogrengjøring33 Hvadugjørhvis...34 Spesifikasjoner34 Installering35 Miljøinformasjon37 Serviceogleveringsbetingelser384Viktigesikkerhetsinstruksjoner Viktigesikkerhetsinstruksjoner VIKTIGESIKKERHETSINSTRUKSJONER:LESNØYEOG OPPBEVARFORFREMTIDIGREFERANSE Foråunngåbrannfare MMiikkrroobbøøllggeeoovvnneenn bbøørr hhoollddeess uunnddeerr ooppppssyynn mmeennss ddeenn eerr ii bbrruukk.. FFoorr hhøøyyee eeffffeekkttnniivvååeerr eelllleerr ffoorr llaannggee ttiillbbeerreeddnniinnggssttiiddeerr kkaann fføørree ttiill oovveerroopppphheettiinngg aavv mmaattvvaarreerr oogg rreessuulltteerree ii bbrraannnn.. Strømuttaket må være lett tilgjengelig, slik at enheten lett kan kobles fra strømnettet i nødstilfeller. Vekselstrømsuttaket må være på 230 V, 50 Hz, med minimum 16 A fordelingssikring, eller minimum 16 A fordelingskretsbryter. Det anbefales at man benytter en separat strømkrets for kun dette apparatet. Ovnen må ikke oppbevares eller brukes utendørs. HHvviiss ddeett bbeeggyynnnneerr åå rryykkee aavv mmaatteenn ssoomm vvaarrmmeess,, MMÅÅ MMAANN IIKKKKEE ÅÅPPNNEE DDØØRREENN.. SSllåå aavv oovvnneenn,, ttrreekkkk uutt kkoonnttaakktteenn oogg vveenntt ttiill mmaatteenn iikkkkee rryykkeerr lleennggeerr.. ÅÅ ååppnnee ddøørreenn mmeennss ddeett rryykkeerr aavv mmaatteenn,, kkaann fføørree ttiill bbrraannnn.. BBrruukk kkuunn bbeehhoollddeerree oogg uuttssttyyrr ssoomm eerr bbeerreeggnneett ppåå bbrruukk ii mmiikkrroobbøøllggeeoovvnn.. IIkkkkee llaa oovvnneenn ssttåå uutteenn ttiillssyynn vveedd bbrruukk aavv eennggaannggssbbeehhoollddeerree ii ppllaasstt,, ppaappiirr eelllleerr aannddrree bbrreennnnbbaarree mmaattbbeehhoollddeerree.. RReennggjjøørr bbøøllggeelleeddeerrddeekksseelleett,, oovvnnssrroommmmeett,, ddrreeiieeppllaatteenn oogg ddrreeiieeppllaatteessttaattiivveett eetttteerr bbrruukk.. DDiissssee mmåå vvæærree ttøørrrree oogg ffrriiee ffoorr ffeetttt.. FFeettttaavvsseettnniinnggeerr kkaann oovveerrooppppvvaarrmmeess oogg bbeeggyynnnnee åå rryykkee eelllleerr ttaa ffyyrr.. Ikke plasser antennelige materialer nær ovnen eller ventilasjonsåpninger. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Fjern alle metallforseglinger, metalltråder osv. fra mat og matemballasje. Gnistoverslag på metalliske overflater kan forårsake brann. Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å varme opp olje for fritering. Temperaturen kan ikke kontrolleres og oljen kan ta fyr. Ved tilberedning av p... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
8 ans 2 mois
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...