Notice CANDY CNL 105

Notice CANDY CNL 105

Mode d'emploi CANDY CNL 105 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs CANDY CNL 105
24 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit CNL 105

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
CANDY CNL 105

Type de Lave Linge : Lave Linge Simple, Type de chargement : Chargement frontal, Capacité de Chargement : 6 kg

Besoin d'aide pour l'utilisation de votre CANDY CNL 105 ? Le groupe d'entraide CANDY CNL 105 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Lave linge. Rejoignez notre groupe d'entraide CNL 105 qui compte 24 membre(s). L'inscription GRATUITE vous donne accès à différents services pour votre Lave linge : accès à la notice CNL 105 et mode d'emploi pdf CANDY CNL 105, manuel d'utilisation en français, 11 avis consommateur et 2 discussion(s) de forum actif comprenant 2 participant(s), guide de l'utilisateur, photos, vidéos et SAV entre consommateurs.

Dernières actualités du groupe d'entraide CANDY CNL 105

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • Aurelie69690  depuis le 15/08/2016 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • Tchouppette  depuis le 30/07/2015 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 711 K | Français
Site Web Marque | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« tycznych porad pozwalajåcych zoptymalizowaç sposób uãytkowania pralki. Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu póãniejszej konsultacji. Kontaktujåc sië z firmå Candy, lub z punktami serwisowymi, zawsze podawaj model i numer, oraz ewentualnie numer G urzådzenia (Jeéli taki istnieje). Praktycznie wszystkie informacje så obwiedzione ramkå na rysunku obok RU ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ! Ïpèîápåòÿ ?òó ñòèpàëüíó? ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû ïîæåëàëè ëó÷øåå. Ôèpìà Êàíäèpàäà ïpåäëîæèòü Âàì ?òó íîâó? ñòèpàëüíó?ìàøèíó - ïëîä ìíîãîëåòíèõ íàó÷íî- èññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â òåñíîì êîíòpàêòå ñ ïîòpåáèòåëåì, îïûòà. Âû âûápàëè êà÷åñòâî, äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì ïpåäîñòàâëÿåò ?òà ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà. Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò Âàì øèpîêó?ãàììó ?ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè: ñòèpàëüíûå ìàøèíû, ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû, ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû, ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è, äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè, õîëîäèëüíèêè, ìîpîçèëüíèêè. Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè ôèpìû Êàíäè. Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïpåäóïpåæäåíèÿìè, ñîäåpæàùèìèñÿ â ?òîé èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ, êàñà?ùèåñÿ áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâêè, ?êñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå ïîëåçíûå ñîâåòû ïî ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíè? ìàøèíû. Áåpåæíî õpàíèòå ?òó êíèæêó èíñòpóêöèé äëÿ ïîñëåäó?ùèõ êîíñóëüòàöèé. Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé Êàíäè èëè ñ åå ñïåöèàëèñòàìè ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíè? ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà ìîäåëü è íîìåp G (åñëè òàêîâîé èìååòñÿ). Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â òàáëè÷êå. SL âESTITAMO! Z nakupom na‰ega stroja ste pokazali, da ne i‰ãete kompromisnih re‰itev in da ste kupec, ki hoãe le najbolj‰e. Z velikim zadovoljstvom vam ponujamo nov pralni stroj, rezultat dolgoletnih raziskovanj in izku‰enj, ki smo jih pridobili na trÏi‰ãu v neposrednem stiku s kupci. Izbrali ste kakovost, vzdrÏljivost in zanimivo obliko. Razen stroja, ki ste ga izbrali, pa imamo na izbiro ‰e pomivalne in su‰ilne stroje, prostostojeãe ‰tedilnike, kuhalne plo‰ãe, mikrovalovne peãice, vgradne peãice in ‰tedilnike ter hladilnike in zamrzovalnike. Pri svojem prodajalcu zahtevajte najnovej‰i Candyjev katalog. Uporaba tega novega pralnega stroja je enostavna, vendar pa vas prosimo, da skrbno preberete NAVODILO ZA UPORABO in ga v celoti upo‰tevate. V navodilu so navedene vse pomembne informacije v zvezi s prikljuãitvijo, vzdrÏevanjem in uporabo stroja. Priporoãamo, da skrbno shranite to knjiÏico z navodili, da jo boste lahko prebrali tudi kdaj kasneje, ãe bo potrebno. Kadar boste morali zaradi morebitne okvare pralnega stroja poklicati enega od na‰ih serviserjev mu obvezno sporoãite oznako modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe je navedena na plo‰ãici s tehniãnimi podatki, ki je pritrjena na stroju. FR IT T OUS NOS COMPLIMENTS En achetant cet appareil ménager Candy,vous avez démontré que vous n’acceptez aucun compromis: vous voulez toujours ce qu’il y a de mieux. Candy a le plaisir de vous proposer cette nouvelle machine à laver qui est le résultat d’années de recherches et d’études des besoins du consommateur. Vous avez fait le choix de la qualité,de la fiabilité et de l’efficacité. Candy vous propose une large gamme d’appareils électroménagers: machines à laver la vaisselle,machines à laver et sécher le linge, cuisinières,fours à micro- ondes,fours et tables... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
3 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
8 ans
Avis consommateur
11 avis
Aucune opinion sur CANDY
Donner votre opinion sur CANDY

Découvrez nos autres catégories :

En cours...