Notice LEISURE CM 09 E

Notice LEISURE CM 09 E

Mode d'emploi LEISURE CM 09 E disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs LEISURE CM 09 E
99 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit CM 09 E

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
LEISURE CM 09 E

Besoin d'aide pour l'utilisation de votre LEISURE CM 09 E ? Le groupe d'entraide LEISURE CM 09 E vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Cuisinière. Rejoignez notre groupe d'entraide CM 09 E qui compte 99 membre(s). L'inscription GRATUITE vous donne accès à différents services pour votre Cuisinière : accès à la notice CM 09 E et mode d'emploi pdf LEISURE CM 09 E, manuel d'utilisation en français, 13 avis consommateur et 8 discussion(s) de forum actif comprenant 10 participant(s), guide de l'utilisateur, photos, vidéos et SAV entre consommateurs.

LEISURE CM 09 E

Dernières actualités du groupe d'entraide LEISURE CM 09 E

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • Hoogejocelyne  depuis le 21/06/2019 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • Coco2019  depuis le 11/05/2019 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 4 017 K | Français

Pas de vidéo disponible

« galtijdnietwerktnade controleshierboven,raadpleeghetdeelover hoeserviceteverkrijgen. Verzekeruervandatdehiervoor genoemdecontroleszijnuitgevoerd, omdaterkostenwordenberekendaiser geenstoringwordtgevonden. vervangingvandeovenlamp Prestatiekenmerkentijdenshet gebruik •Wanneeruhettoestelvoordeeerste keergebruikt,kunneneengeuren/of rookwordenafgegeven.Ditis normaal-ziepagina8. •Hetisnommaidatdemetalendelen geluidproducerentijdenshetgebruik, ditistewijtenaanexpansieen samentrekking. •Bijgebruikwordtstoomgeproduceerd. Ditisnormaalengeendefectvanhet fomuis. •Aanheteindevaneenkooksessie,ishet normaalomtijdelijkestoomstoottezien bijhetopenenvandeovendeur.Deze stoomdientbinnenenkelesecondente verdwijnen. •Aisdestoomdietijdenshetkoken geproduceerdwordt,incontactkomt metkoeleoppervlakkenaande buitenkantvanhetapparaat,zaldeze condenserenenwaterdruppels produceren.Ditisnormaalengeen defect. Waarschuwing: ;,-Controleerdathetapparaatuitgeschakeld;~!isaanhetelektriciteitsnetvoorudelamp "\"·vervangtomdemogelijkh.~idvaneen elektrischeschoktevermilden. toekomstigtransport Schakeldeelektriciteituit. 1Verwijderdeglazenkapvandelamp doordezetegendeklokintedraaien. 2Verwijderde[ampdoordezetegende klokintedraaien. 3Nadatudejuistelampgeplaatsthebt, plaatstuopnieuwdeglazenkapo Eenvervanglampjekangemakkelijk,worden verkregenineengoedplaatsel.IJk elektriciteits-ofdoe-bet-zelt-winkel. Bewaarhetoriginelekartonenhatandere verpakkingsmateriaalopee.nveiliqeplaats. TransporteerhettornuisIIIzlJnoriçineledoos. Volgdeinstructiesdiegedruktstaanopde doos..Omteverhinderendatdeaccessoires binnenindeoyendeovendeurbeschadigen, plaatseenstripkartonofpapieraande binnenkantvandeovendeurzodatdeze overeenkomtmetdepositievandeplaat. Bevestigdeovendeuraandezijkantenmet tape. (, Aisudeorigineledoosnietmeerbezit; Neemdenodigevoorzorgenomte verhinderendatdebuitenpanelenendeglazen oppervlakkenvandeoyenbeschadigdworden. Verpakdeoveninluchtkussenfolieofdik kartonentapegoedvastomschadetijdens hettransporttevermijden. Deoyenmoetrechtopstaandworden vervoerd,Plaatsgeenandereitemsbovenop hetfomuis. 28 Bienvenue Nousvousfélicitonsd'avoirchoisiunecuisinièredequalité,conçuepour vousprocurerunservicedurable. L'installationdecepianodecuissondoitêtreréaliséeparunepersonne qualifiéeconformémentauxréglementationsenvigueuretsonutilisationàun espacebienaéré. Veuillezlireattentivementcesinstructionsavantsoninstallationouutilisation etconservez-lesàtitrederéférencepratique,Assurez-vousdebiencomprendre lescommandesavantd'utiliservotreappareil.L'utilisationdecettecuisinière estréservéeuniquementàl'usageprévu,c'est-à-direàlacuissondedenrées audomicile. Conservezcettenoticed'utilisationavecvotreappareil.Sil'appareil devaitêtrevenduoucédéàuneautrepersonne,assurez-vousque lanoticel'accompagne.Lenouvelutilisateurpourraalorsêtreinformé dufonctionnementdecelui-cietdesavertissementss'yrapportant. Cesavertissementsontétérédigéspourvotresécuritéetcelled'autrui. Symbolesdesécurité L'utilisationdetoutappareiletdecuisinièresenparticulier(fonctionnantaugaz etàhautestempératures)exigelerespectdesconsignesdesécuritéfondamentales suivantes. Ilyadesrisquesdeblessurescorporellesetdedommagesdelacuisinière,de lacuisineetdevotredomicile. Ceux-cisontdétaillésdanslapremièresection«Sécuritéaudomicile».Dansles casoùlesaccidentssontlespluscourants,cesavertissementssontrépétésdans letexteprincipalàl'aidedessymbolessuivants:Q~, //\i~~L4"~'. Enca... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
4 ans 3 mois
Avis consommateur
13 avis
Aucune opinion sur LEISURE
Donner votre opinion sur LEISURE
En cours...