Notice ARTHUR MARTIN ESF2300OW

Manuel ARTHUR MARTIN ESF2300OW disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide ARTHUR MARTIN ESF2300OW est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre ARTHUR MARTIN ESF2300OW. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre ESF2300OW.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour ARTHUR MARTIN ESF2300OW après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

lamperne for funktionsknap- perne (B) og (C) slukkes. •Kontrollampen for funktionsknappen (A) bliver ved med at blinke. •Lydsignalerne er i gang, f.eks. fem lydsignaler med pause mellem = ni- veau 5. •Displayet viser indstillingen af blød- gøringsanlægget, f.eks. = ni- veau 5. 4.Tryk på funktionsknappen (A) igen for at ændre indstillingen. 5.Sluk apparatet for at bekræfte. 8www.electrolux.com6.2 Påfyldning af saltbeholderen 1.Drej hætten mod uret for at åbne salt- beholderen. 2.Hæld en liter vand i saltbeholderen (kun første gang). 3.Fyld saltbeholderen op med filtersalt. 4.Fjern saltet rundt om saltbeholderens åbning. 5.Luk saltbeholderen ved at dreje hæt- ten med uret. BEMÆRK Der kan løbe vand og salt ud fra saltbeholderen, når du fylder den. Risiko for korrosion. Start et pro- gram efter at have fyldt saltbehol- deren for at undgå dette. 6.3 Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel AB C D1.Tryk på udløserknappen (D) for at åb- ne lågen (C). 2.Fyld kun beholderen til afspændings- middel (A) op til "max"-mærket. 3.Tør spildt afspændingsmiddel op med en sugende klud, så der ikke dannes for meget skum. 4.Luk lågen. Sørg for, at udløserknap- pen låses på plads. Du kan stille vælgerknappen for mængden (B) mellem position 1 (laveste mængde) og position 6 (største mængde). 7. DAGLIG BRUG 1.Åbn for vandhanen. 2.Tryk på tænd-/sluk-knappen for at ak- tivere apparatet. Sørg for, at apparatet er i indstillingstilstand. Se ‘INDSTIL- LING OG START AF ET PROGRAM’. •Hvis salt-lampen er tændt, så påfyld saltbeholderen. •Fyld beholderen til afspændingsmid- del, hvis lampen for afspændings- middel lyser. 3.Fyld kurvene. 4.Påfyld opvaskemiddel. 5.Vælg og start det rette program til op- vaskens art og graden af snavs. DANS...

Produits ARTHUR MARTIN les plus consultés

En cours...