Notice CANDY CNL 105

Notice CANDY CNL 105 disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du CANDY CNL 105 en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre CANDY CNL 105. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre CNL 105.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour CANDY CNL 105 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

czony bolecuziemiajåcy. W przeciwnymprzypadku wezwijwykwalifikowanegoelektryka. Urzådzenie niniejsze zgodne jest z dyrektywamiUnii Europejskiej 89/336/CEE,73/23/CEE, z uwzglëdnieniemp ó ãniejszych poprawek. ? Nie wolno dotykaç urzådzenia mokrymi lubwilgotnymi rëkami lubnogami.? Nie wolno mieç z nim kontaktu gdy stoimy boso naposadzce.? Nie wolno uãywaç przedäuãaczy dodoprowadzenia energiielektrycznej. OO SS TT RR ZZ EE Ãà EE NN II EE :: WW CC ZZ AA SS II EE PP RR AA NN II AA WW OO DD AA WW PP RR AA LL CC EE MM OO Ãà EE OO SS II ÅÅ GG NN ÅÅ ÇÇ TT EE MM PP EE RR AA TT UU RR ËË 99 00 ° CC ? Przed otwarciem drzwiczek pralki naleãy sprawdziç, czyw bëbnie nie ma wody. RU ÏÀPÀÃPÀÔ 3 ÌÅPÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏPÈ Ë?ÁÛÕ ÎÏÅPÀÖÈßÕ ?ÈÑÒÊÈ È ÒÅÕÍÈ?ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ: ?îòêë?÷èòå ñòèpàëüíó? ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå øòåïñåëü èç pîçåòêè; ?ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è âîäû; ?Êàíäèîñíàùàåò âñå ñâîè ìàøèíû êàáåëåì ñ çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò çàçåìëåííûé ïpîâîä.  ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ, íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê êâàëèôèöèpîâàííîìó ïåpñîíàëó. Àïïàpàòópà ôèpìû Êàíäèñîîòâåòñòâóåò íîpìàì Å?Ñ N 89/336, 73/23 íà çëåêòpîîáîpóäîâàíèå; ?íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è íîãàìè; ?íå pàáîòàéòå ñî ñòèpàëüíîé ìàøèíîé áîñèêîì; ?íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè âî âëàæíûõ è ñûpûõ ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ, äóøåâàÿ êîìíàòà). ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ ÂÎ ÂPÅÌßÑÒÈPÊÈ ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ. ?ïpåæäå ÷åì îòêpûòü êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ë?êà, óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû â áàpàáàíå. SL 3. POGLAVJE VARNOSTNI PREDPISI PRED ZAâETKOM âI·âENJA ALI VZDRÎEVANJA PRALNEGA STROJA OBVEZNO UPO·TEVAJTE NASLEDNJE VARNOSTNE PRED...

Produits CANDY les plus consultés

En cours...