Notice ELECTROLUX ECN1156

Notice ELECTROLUX ECN1156 disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du ELECTROLUX ECN1156 en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre ELECTROLUX ECN1156. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre ECN1156.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour ELECTROLUX ECN1156 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

lle madvarer ud, pak dem ind i flere lag avispapir, og læg dem et koldt sted. 3.Lad låget stå åbent, indtil isen begynder at smelte. Brug en skraber til at fjerne isen hurtigt. 4.Når afrimningen er afsluttet, tørres grun- digt af indvendig. Luk låget. 5.Tænd for apparatet. 6.Sæt termostatknappen på højeste trin, og lad apparatet stå på denne indstilling i to-tre timer. 7.Læg madvarerne på plads igen. 6 electroluxVigtigt Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrabe rim af. Det kan beskadige apparatet. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre det er anbefalet af producenten. Hvis dybfrostvarernes temperatur er steget under afrimningen, kan det forkorte deres holdbarhed. Mange rengøringsmidler til køkkener inde- holder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i ap- paratet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Pause i brug Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid: 1.Sluk for apparatet. 2.Tag stikket ud af kontakten. 3.Tag al maden ud. 4.Afrim og rengør apparatet og alt tilbehør. 5.Lad låget stå åbent for at forebygge ube- hagelig lugt. Vigtigt Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt. Når der opstår fejl Bemærk Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten. Fejl, der ikke er nævnt i denne brugsan- visning, må kun afhjælpes af en autori- seret installatør eller anden fagmand. Vigtigt Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb). FejlMulig årsagLøsning Apparatet støjerApparatet står ikke fast.Kontroller, at apparate...

En cours...