Notice MIELE S251I

Notice MIELE S251I disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du MIELE S251I en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre MIELE S251I. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre S251I.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour MIELE S251I après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

nnenoplopen. Technischeveiligheid ~Nagebruikenvóóronderhouds- werkzaamhedendientudestofzuiger uitteschakelenendestekkeruitde contactdoostetrekken. ~Dompeldeturboborstelnooitinwa- terenreinigdezedroogofmeteenniet altevochtigedoek.Alservochtinhet apparaatkomt,kuntueenelektrische schokkrijgen! nl - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen 12Gebruik ~Raakdedraaiendeborstelasniet aan!Ukuntandersletseloplopen. ~Houddeborstelnietbijhethoofd, anderskanlanghaarwordenaangezo- genenopgewikkeld! ~Houddeborstelniettedichtbij voorwerpenalsgordijnen,kleding, sjaals,etc.,anderskunnenzeworden aangezogenenopgewikkeld. ~Schakeldestofzuigeruit,alsuhet apparaatevennietgebruikt.Uvermijdt zoonnodigerisico’s! ~Zuignooitlichtontvlambareofex- plosievestoffenofgassenopinver- bandmetexplosiegevaar.Zuigook nooitineenruimtewaardergelijkestof- fenopgeslagenliggen. ~Zuiggeenvoorwerpenofmaterialen diekunnenwordenopgezogenofop- gewikkeld! ~Zuignooitvloeistoffenofvochtigvuil op,omdatditstoringenindeturbobors- telendestofzuigerkanver- oorzaken.Bovendienkuntuopdeze maniereenelektrischeschokoplopen. Laatmetwaterofsopgereinigdeop- pervlakkeneersthelemaalopdrogen. ~Zuignooitzware,hardeofscherpe voorwerpenop.Deborstelendestof- zuigerkunnendaardoorgeblokkeerdof beschadigdraken. ~Zuignooitgloeiendeasofkolenop. Hierdoorkunnendeborstelendestof- zuigerinbrandvliegen. Hetafdankenvanhetapparaat ~Neemdemilieuvoorschrifteninacht, wanneerudeborstelafdankt. Alsdeveiligheidsinstructiesniet wordenopgevolgd,kandefabrikant nietverantwoordelijkwordengesteld voorschadediedaareventueelhet gevolgvanis. nl - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen 13Eigenschappenvandeturbo- borstel Deturboborstelwordtdoordezuig- krachtvandestofzuigeraangedreven. Doorhetroterenvandeborst...

En cours...