Notice ATAG ES9011EM

Notice ATAG ES9011EM

Mode d'emploi ATAG ES9011EM disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ATAG ES9011EM
4 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit ES9011EM

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ATAG ES9011EM

Le SAV entre consommateurs du groupe d’entraide ATAG ES9011EM vous permet de recevoir des solutions aux problèmes d’utilisation, conseils d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Hotte ATAG. Rejoignez GRATUITEMENT le groupe d'entraide ES9011EM qui compte 4 membre(s) utilisateur(s) de ce produit. Devenir membre vous donne accès à différents services gratuits pour votre Hotte : accès au mode d'emploi PDF et à la notice ES9011EM en français ATAG ES9011EM, guide de l'utilisateur, avis consommateur et forum actif, manuel d’utilisation, photos, vidéo et informations.

ATAG ES9011EM

Dernières actualités du groupe d'entraide ATAG ES9011EM

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • JeanJean1766  depuis le 28/11/2018 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • Pepsou1  depuis le 09/01/2013 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 759 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« orden in de afzuigversie (externe afvoer van de lucht - Afb.1B), in de filterversie (interne her- circulatie van de lucht - Afb.1A). VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Opletten indien tegelijkertijd een afzuigkap en een bran- der of haard functioneren die afhankelijk zijn van de omgevingslucht en gevoed worden door een andere ener- giebron dan de elektrische energie. De afzuigkap kan de lucht die de brander of haard nodig heeft voor de ver- branding aan de omgeving onttrekken. De negatieve druk in de omgeving mag niet boven de 4 Pa (4x10-5 bar) liggen. Voor een veilige werking dient u te zorgen voor een goede ventilatie van de ruimte. Voor de afvoer naar buiten moet u zich houden aan de geldende voorschrif- ten die van toepassing zijn in uw land. Voordat u het model op het elektriciteitsnet aansluit: - controleer op het gegevensplaatje (aan de binnenkant van het apparaat) of de spanning en het vermogen over- eenkomen met die van het net, en of de stekker geschikt is voor de aansluiting. Neem in geval van twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien. - Als de voedingskabel beschadigd is dient deze te worden vervangen door een andere kabel of een speciale kabelcombinatie, beschikbaar bij de fabrikant of de technische servicedienst. 2. WAARSCHUWING ! Onder bepaalde omstandigheden kunnen huishoude- lijke apparaten gevaarlijk zijn. A) Probeer de filters niet te controleren als de afzuig- kap in werking is B) Onmiddellijk na en tijdens de langdurige werking van de verlichtingsinstallatie de lampen en aangrenzende zones niet aanraken. C) Het is verboden om onder de afzuigkap gerechten te flamberen D) Laat de branders niet open en bloot branden, omdat dit schadelijk is voor de filters en gevaarlijk is met het oog op brand. E) Tijdens frituren constant opletten, om te voorkomen dat de olie door oververhitting vlam zou vatten F) Alvorens onderhoudswerkzaamheden aan het appa- raat te verrichten, de stroom uitschakelen. Dit apparaat is voorzien van het keurmerk Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), zoals vastgesteld door de Europese Norm 2002/96/EC. Door te zorgen dat de afvalverwijdering van dit product correct wordt uitgevoerd, werkt de gebruiker mee aan het voorkomen van potentiële negatieve consequenties voor omgeving en gezondheid. Het symbool op het product of op het bijgeleverde documentatiemateriaal geeft aan dat het niet moet worden behandeld als normaal huisvuil, maar dat het moet worden ingeleverd bij een speciaal verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. De afvalverwijdering moet plaatsvinden in het respect van de gemeentelijke normen. Voor meer informatie over het onderhoud en het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de locale reinigingsdienst, of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. INSTALLATIE INSTRUCTIES De werkzaamheden m.b.t de montage en de elektrische aansluiting dienen verricht te worden door gespeciali- seerd personeel. ELEKTRISCHE AANSLUITING Het apparaat is gemaakt in klasse II (dubbel geïsoleerd), het snoer hoeft derhalve niet op een geaard stopcontact aangesloten te worden. De aansluiting op het elektriciteitsnet moet als volgt uitgevoerd worden: BRUIN = L fase BLAUW = N nulleiding Als deze niet reeds voorzien is moet u een stekker op het snoer aansluiten die genormaliseerd is voor de be- lasting die op het typeplaatje is aangegeven. Indien van stekker voorzien moet... »

Produits ATAG les plus consultés

Notice et mode d'emploi ATAG les plus consultés

Derniers Produits ATAG ajoutés

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
10 ans 8 mois
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune opinion sur ATAG
Donner votre opinion sur ATAG
En cours...