Notice ELECTROLUX ESF2450W

Notice ELECTROLUX ESF2450W

Mode d'emploi ELECTROLUX ESF2450W disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ELECTROLUX ESF2450W

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ELECTROLUX ESF2450W

Le groupe d'entraide ELECTROLUX ESF2450W vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Lave vaisselle. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide ESF2450W pour vous aider à mieux utiliser votre Lave vaisselle ELECTROLUX. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre ELECTROLUX ESF2450W : accès à la notice ESF2450W et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

ELECTROLUX ESF2450W

Dernières actualités du groupe d'entraide ELECTROLUX ESF2450W

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • solsolnoumea  depuis le 19/11/2016 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 4 397 K | Français

Pas de vidéo disponible

« n tulee hallita täydellisesti laitteen käyttö ja tun- tea sen turvallisuusominaisuudet. Käyttötarkoitus •Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalous- käyttöön. •Pese astianpesukoneessa vain konepe- suun soveltuvia kotitalousastioita. •Älä laita astianpesukoneeseen liuotinainei- ta. Räjähdysvaara. •Laita veitset ja muut teräväkärkiset esineet ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai astia- koriin vaakasuoraan asentoon. •Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen soveltuvia tuotteita (konetiskiaine, veden- pehmennyssuola ja huuhtelukirkaste). •Jos avaat astianpesukoneen luukun pesu- ohjelman aikana, koneen sisältä voi tulla kuumaa höyryä. Palovammojen vaara. •Älä ota astioita koneesta ennen pesuoh- jelman päättymistä. •Kun pesuohjelma on päättynyt, katkaise virta ja sulje vesihana. •Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain val- tuutettu huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. •Älä yritä korjata laitetta itse välttääksesi va- hingot ja laitteen vaurioitumisen. Ota yh- teys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Yleiset turvallisuusohjeet •Laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai aisteil- taan rajoittuneiden tai muulla tavalla taita- mattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. •Noudata konetiskiaineen pakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita välttääksesi aiheuttamasta vahinkoa silmille tai suun ja nielun limakalvoille. •Älä juo astianpesukoneessa olevaa vettä. Koneen sisällä voi olla konetiskiaineen jää- miä. •Sulje luukku aina, jotta kukaan ei vahin- gossa kompastu siihen. •Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä. Lasten turvallisuus •Tämä laite on tarkoitettu aikuisten käyt- töön. Pikkulapsia on valvottava, eikä hei- dän pidä antaa leikkiä laitteella. •Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa las- ten ulottuvilta. Ne voivat aiheuttaa tukeh- tumisvaaran. •Säilytä kaikki pesuaineet turvallisessa pai- kassa. Älä anna lasten koskea pesuainei- siin. 2 electrolux•Pidä lapset poissa astianpesukoneen luo- ta silloin, kun sen luukku on auki. Asennus •Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kulje- tuksessa. Vaurioitunutta laitetta ei saa kyt- keä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään. •Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä. •Sähköliitäntä on annettava ammattitaitoi- sen sähköasentajan tehtäväksi. •Vesijohtoverkkoliitäntä on annettava am- mattitaitoisen putkiasentajan tehtäväksi. •Laitteen teknisten ominaisuuksien muutta- minen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty. Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen. •Älä käytä laitetta, jos: –virtajohto tai vesiletkut ovat vaurioitu- neet, –käyttöpaneeli, kansitaso tai jalustaosa on vaurioitunut siten, että laitteen sisä- osa on näkyvissä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkee- seen. •Älä poraa reikiä astianpesukoneen sivupa- neeliin. Poraaminen voi vaurioittaa hydrau- liikka- ja sähköosia. Varoitus! Noudata tarkasti sähkö- ja vesiliitäntää koskevia ohjeita. Laitteen kuvaus 16 5 4 2 3 1Suihkuvarsi 2Mikrosihti 3Pesuainelokero 4Huuhtelukirkasteen säiliö 5Tasosihti 6Suolasäiliö electrolux 3Arvokilpi on koneen takaosassa. Käyttöpaneeli 12 7 34 65 ABC 1Virtapainike 2Ohjelmanvalintapainikkeet 3Energiansäästöpainike/(Saver) 4Ajastimen painike 5Merkkivalot 6Digitaalinäyttö 7Toimintopainikkeet Merkkivalot Merkkivalo pa... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
2 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
3 avis
Aucune opinion sur ELECTROLUX
Donner votre opinion sur ELECTROLUX
En cours...