Notice ELECTROLUX ESF66710

Notice ELECTROLUX ESF66710

Mode d'emploi ELECTROLUX ESF66710 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ELECTROLUX ESF66710

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ELECTROLUX ESF66710

Le groupe d'entraide ELECTROLUX ESF66710 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Lave vaisselle. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide ESF66710 pour vous aider à mieux utiliser votre Lave vaisselle ELECTROLUX. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre ELECTROLUX ESF66710 : accès à la notice ESF66710 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

ELECTROLUX ESF66710

Dernières actualités du groupe d'entraide ELECTROLUX ESF66710

Nouvelles questions du forum

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • james1585465464  depuis le 27/05/2012 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 14 756 K | Français

Pas de vidéo disponible

« ebruik te kunnen waarbor- gen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclu- sief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belang- rijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veilig- heidsvoorzieningen. Bewaar deze in- structies en zorg ervoor dat zij bij het ap- paraat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het appa- raat gedurende zijn hele levensduur ge- bruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Correct gebruik •Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke ge- bruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine. •Doe geen oplosmiddelen in de afwasma- chine. Dit kan een explosie veroorzaken. •Messen en andere voorwerpen met scher- pe punten moeten met de punt naar be- neden in de bestekmand worden ge- plaatst of horizontaal in het bovenrek wor- den gelegd. •Gebruik alleen producten (afwasmiddel, zout en glansmiddel) die geschikt zijn voor afwasmachines. •Open de deur niet als het apparaat in werking is; er kan hete stoom ontsnappen. •Neem geen serviesgoed uit de afwasma- chine voordat het afwasprogramma is af- gelopen. •Trek na het gebruik de stekker uit het stop- contact en draai de waterkraan dicht. •Dit product mag alleen worden onderhou- den door een daartoe bevoegde service- monteur en er dient alleen gebruik te wor- den gemaakt van originele reserveonder- delen. •Onder geen voorwaarde moet u proberen de afwasmachine zelf te repareren. Repa- raties die worden uitgevoerd door onerva- ren personen veroorzaken letsel of storin- gen. Neem contact op met onze service- afdeling. Sta te allen tijde op het gebruik van originele reserveonderdelen. 2 electroluxAlgemene veiligheid •Afwasmiddelen kunnen chemische brand- wonden veroorzaken aan de ogen, de mond en de keel. Deze kunnen levensbe- dreigend zijn! Houd u aan de veiligheids- instructies van de afwasmiddelfabrikant. •Het water in uw afwasmachine is geen drinkwater. Resten van afwasmiddel kun- nen nog in de machine aanwezig zijn. •Zorg ervoor dat de deur van de afwasma- chine altijd gesloten is als het apparaat niet wordt in- of uitgeruimd. Zo voorkomt u dat iemand over de open deur struikelt en zich bezeert. •Ga niet op de open deur zitten of staan. De veiligheid van kinderen •Dit apparaat is bestemd voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen de afwasma- chine niet zonder toezicht gebruiken. •Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstik- king. •Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. •Houd kinderen uit de buurt van de afwas- machine als de deur open staat. Installatie •Controleer uw afwasmachine op eventuele transportschade. Sluit nooit een bescha- digde machine aan. Neem contact op met uw leverancier als de machine beschadigd is. •Alle verpakkingsmaterialen moeten verwij- derd worden voordat u het apparaat in ge- bruik neemt. •Alle elektrische en loodgieterswerkzaam- heden die nodig zijn voor de installatie van dit apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en competent persoon. •Om veiligheidsredenen is het gevaarlijk wij- zigingen aan te brengen in de specificaties of dit... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
4 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
1 avis
Aucune opinion sur ELECTROLUX
Donner votre opinion sur ELECTROLUX
En cours...