Notice ELECTROLUX ESF66080WR

Notice ELECTROLUX ESF66080WR

Mode d'emploi ELECTROLUX ESF66080WR disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ELECTROLUX ESF66080WR
40 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit ESF66080WR

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ELECTROLUX ESF66080WR

Besoin d'aide pour l'utilisation de votre ELECTROLUX ESF66080WR ? Le groupe d'entraide ELECTROLUX ESF66080WR vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Lave vaisselle. Rejoignez notre groupe d'entraide ESF66080WR qui compte 40 membre(s). L'inscription GRATUITE vous donne accès à différents services pour votre Lave vaisselle : accès à la notice ESF66080WR et mode d'emploi pdf ELECTROLUX ESF66080WR, manuel d'utilisation en français, 14 avis consommateur et 11 discussion(s) de forum actif comprenant 16 participant(s), guide de l'utilisateur, photos, vidéos et SAV entre consommateurs.

ELECTROLUX ESF66080WR

Dernières actualités du groupe d'entraide ELECTROLUX ESF66080WR

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • JeanJean1766  depuis le 28/11/2018 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • jmrzonzon  depuis le 30/04/2018 - Expertise débutant - Utilisateur depuis entre 6 mois et 1 an

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 4 554 K | Français

Pas de vidéo disponible

« et appa- raat, ook wanneer u het verplaatst of ver- koopt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve instal- latie. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen •Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of ver- standelijke vermogens of gebrek aan er- varing en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoor- delijk is voor hun veiligheid. •Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstik- king of lichamelijk letsel. •Bewaar alle afwasmiddelen op een veilge plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet aanraken. •Houd kinderen en kleine huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. Algemene veiligheid •Verander de specificaties van dit product niet. Risico op letsel en beschadiging van het apparaat. •Volg de veiligheidsinstructies van de af- wasmiddelfabrikant om brandwonden aan ogen, mond en keel te voorkomen. •Drink geen water uit het apparaat. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergeble- ven zijn. •Sluit de deur altijd na het vullen of leegha- len van het apparaat om letsel te voorko- men. Bovendien struikelt u zo niet over de deur. •Ga niet op de open deur zitten of staan. Gebruik •Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het appa- raat niet voor commerciële of industriële doeleinden, of voor enig ander doel. •Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het is bedoeld. Zo voorkomt u lichamelijk letsel of schade aan eigen- dommen. •Gebruik het apparaat alleen om huishou- delijk keukengerei dat geschikt is voor af- wasmachines, schoon te maken. •Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Risico op explosie of brand. •Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden 2 electroluxin de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek of in het messenrek. (Niet alle modellen hebben een messenrek). •Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel). •Zout dat niet gespecificeerd is voor afwas- machines, veroorzaakt schade aan de wa- terontharder. •Vul het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start. Zoutkorrels en zout water kunnen roest veroorzaken of kunnen een gat maken in de bodem van het apparaat. •Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen dan glansspoelmiddel (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het appa- raat beschadigen. •Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kun- nen ronddraaien voordat u een afwaspro- gramma start. •Als u de deur opent als het apparaat in werking is, kan er hete stoom ontsnappen. Hierdoor ontstaat een risico op brandwon- den. •Neem geen serviesgoed uit het apparaat voordat het afwasprogramma is afgelo- pen. Onderhoud en reiniging •Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- handelingen verricht. •Gebruik geen ontvlambare producten of producten die corrosie kunnen veroorza- ken. •Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg dat de filters op de juiste wijze wor- den geïnstalleerd. Een onjuiste installatie levert onbevredigende wasresultaten en schade aan het apparaat op. •Gebruik geen... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
3 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
7 ans 3 mois
Avis consommateur
14 avis
Aucune opinion sur ELECTROLUX
Donner votre opinion sur ELECTROLUX

Découvrez nos autres catégories :

En cours...