Notice ELECTROLUX ECN1156

Notice ELECTROLUX ECN1156

Mode d'emploi ELECTROLUX ECN1156 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ELECTROLUX ECN1156

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ELECTROLUX ECN1156

Bahut

Le groupe d'entraide ELECTROLUX ECN1156 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Congélateur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide ECN1156 pour vous aider à mieux utiliser votre Congélateur ELECTROLUX. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre ELECTROLUX ECN1156 : accès à la notice ECN1156 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

ELECTROLUX ECN1156

Dernières actualités du groupe d'entraide ELECTROLUX ECN1156

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 15/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • TEWFIKAMINEB  depuis le 27/04/2018 - Expertise connaisseur - Utilisateur depuis entre 2 et 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 814 K | Français

Pas de vidéo disponible

« flyt- tet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed. Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader. Sikkerhed for børn og udsatte personer •Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fy- sisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har an- svaret for deres sikkerhed, først har instru- eret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. •Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. •Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg. •Hvis dette apparat, der har magnetlås, er- statter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn. Generelt om sikkerhed Bemærk Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. •Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almin- delig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning. •Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen. •Brug ikke andre el-apparater (f.eks. isma- skiner) inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af producenten. •Kølekredsløbet må ikke beskadiges. •Apparatets kølekreds indeholder kølemid- let isobutan (R600a), en naturlig gas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt. Sørg for, at ingen af kølekredsens kompo- nenter kan tage skade under transport og installation af apparatet. Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget: –Undgå åben ild og antændelseskilder –Luft grundigt ud i det lokale, hvor appa- ratet står •Det er farligt at ændre apparatets specifi- kationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elek- trisk stød. 2 electroluxAdvarsel Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal ud- skiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør. 1.Netledningen må ikke forlænges. 2.Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand. 3.Sørg for, at apparatets netstik er let at komme til. 4.Træk ikke i netledningen. 5.Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kon- takten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand. 6.Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet ikke sidder på 1) den indvendige pære. •Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af apparatet. •Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger. •Undgå at udsætte skabet for direkte sollys i længere tid. Daglig brug •Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele. •Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere. •Sæt ikke maden direkte op mod udluftnin- gen i apparatets bagvæg. 2) •Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet. •O... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur ELECTROLUX
Donner votre opinion sur ELECTROLUX
En cours...