Notice PHILIPS SPA4310

Notice PHILIPS SPA4310

Mode d'emploi PHILIPS SPA4310 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs PHILIPS SPA4310
7 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit SPA4310

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
PHILIPS SPA4310

2.1

Le SAV entre consommateurs du groupe d’entraide PHILIPS SPA4310 vous permet de recevoir des solutions aux problèmes d’utilisation, conseils d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Enceintes ordinateur PHILIPS. Rejoignez GRATUITEMENT le groupe d'entraide SPA4310 qui compte 7 membre(s) utilisateur(s) de ce produit. Devenir membre vous donne accès à différents services gratuits pour votre Enceintes ordinateur : accès au mode d'emploi PDF et à la notice SPA4310 en français PHILIPS SPA4310, guide de l'utilisateur, avis consommateur et forum actif, manuel d’utilisation, photos, vidéo et informations.

PHILIPS SPA4310

Dernières actualités du groupe d'entraide PHILIPS SPA4310

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • JeanJean1766  depuis le 28/11/2018 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • MichaelF3554  depuis le 03/11/2014 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 748 K | Français
Site Web Marque | Français

« nd the hooks (• ). Switch on the system (4 ). The indicator on the remote control lights up. » Adjust the volume either by the remote control (5 ) or by the computer application or multimedia application software (). Turn the bass knob to adjust the bass (6 ). When you have ?nished using the Multimedia Speakers, exit the 7 multimedia application software and switch off the system. Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products, including those marked by the crossed-out wheely bin symbol. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. CS Varování: 1. Výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stríkající tekutine a nesmejí na nem být umísteny objekty obsahující tekutiny, napríklad vázy. 2. Pro úplné odpojení zdroje napájení by mela být sítová šnura výrobku zcela odpojena ze zásuvky. 3. Sítová šnura by nemela být zakrývána NEBO by mela být behem zamýšleného používání snadno prístupná. 4. Na výrobky nepokládejte žádné zdroje otevreného ohne, napr. zapálené svícky. POZNÁMKA: Pred použitím se ujistete, že je multimediální reproduktor rádne nainstalován. Požadavky na systém: pocítacMac Operacní systém Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP nebo Windows® Vista™ Operacní systém Mac OS9/OS X nebo novejší Instalace: Zástrcky reproduktoru pripojte k zásuvkám audiovýstupu: cervenou 1 zástrcku k cervené zásuvce, bílou zástrcku k bílé zásuvce (). Zástrcku vstupu audia k audiovýstupu pocítace (2 ). Zásuvku strídavého proudu pripojte do zásuvky strídavého proudu (3 ).Chcete-li upravit délku kabelu, navinte jej kolem hácku (• ). Zapnete prístroj (4 ). Indikátor na dálkovém ovladaci se rozsvítí. » Pomocí dálkového ovladace (5 ), aplikace pocítace nebo softwaru multimediální aplikace upravte hlasitost (). Otácením kno?íku basu nastavte basy (6 ). Jakmile multimediální reproduktory prestanete používat, ukoncete 7 software multimediální aplikace a vypnete systém. Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a soucástí, které je možné recyklovat. Informujte se o místním systému sberu trídeného odpadu elektrických a elektronických výrobku vcetne tech, které jsou oznaceny symbolem preškrtnuté popelnice. Postupujte podle místních narízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s bežným komunálním odpadem. DA Advarsel: 1. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med vand - f.eks. vaser - på produktet. 2. For at afbryde strømtilførslen fuldstændig skal produktets strømstik tages ud af stikkontakten. 3. Produktets strømstik må ikke tildækkes - det skal være nemt tilgængeligt under brug. 4. Der må ikke placeres åben ild - f.eks. tændte stearinlys - på produktet. BEMÆRK: Sørg for, at multimediehøjttaleren er installeret korrekt, før du bruger den. Systemkrav: PCMac Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP eller Windows® Vista™ Mac OS9/OS® X eller nyere Installation: Tilslut høttalerstikkene til stikkene til lydudgang: rødt hanstik til rødt 1 hunstik, hvidt hanstik til hvidt hunstik (). Tilslut stikket til lydindgang til stikket til lydudgang på din computer (2 ). Sæt strømstikket i stikkontakten (3 ).Juster kabellængden ved at vikl... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
7 ans 5 mois
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur PHILIPS
Donner votre opinion sur PHILIPS
En cours...