Notice AEG Electrolux AGN71800F0

Notice AEG Electrolux AGN71800F0

Mode d'emploi AEG Electrolux AGN71800F0 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux AGN71800F0

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux AGN71800F0

Le groupe d'entraide AEG Electrolux AGN71800F0 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Congélateur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide AGN71800F0 pour vous aider à mieux utiliser votre Congélateur AEG Electrolux. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre AEG Electrolux AGN71800F0 : accès à la notice AGN71800F0 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

AEG Electrolux AGN71800F0

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux AGN71800F0

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • Mamiechat28  depuis le 22/03/2021 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • nogopet376  depuis le 15/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 4 534 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« . 11 8.ZVUKOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 9.TEHNICKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 10.BRIGA ZA OKOLIŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ZA SAVRŠENE REZULTATE Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život cine jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaci kod obicnih uredaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta na citanje kako biste dobili ono najbolje od njega. Posjetite našu internetsku stranicu za: Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija: www.aeg.com Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis: www.aeg.com/productregistration Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uredaj: www.aeg.com/shop BRIGA O KUPCIMA I SERVIS Preporucujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova. Kada se obracate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeci podaci. Informacije možete pronaci na nazivnoj plocici. Model, PNC, serijski broj. Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije. Opce informacije i savjeti Informacije o zaštiti okoliša Zadržava se pravo na izmjene. 2www.aeg.com1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI U interesu vaše sigurnosti i radi osigura- vanja ispravne uporabe, prije po- stavljanja i prve uporabe uredaja, proci- tajte pozorno upute sadržane u ovom prirucniku, ukljucujuci savjete i upozo- renja. Kako bi se izbjegle nepotrebne greške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje koriste uredaj dobro upoznate s njegovim nacinom rada i si- gurnosnim pitanjima. Spremite ove upu- te i osigurajte se da prate uredaj u slucaju njegovog prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje koriste ovaj uredaj tijekom njegova radna vijeka prikladno informirane o nacinu uporabe uredaja i o njegovim sigurnosnim pi- tanjima. Radi sigurnosti osoba i imovine, pridrža- vajte se mjera opreznosti iz ovih koris- nickih uputa jer proizvodac nije odgovo- ran za štete nastale zbog propusta. 1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba •Ovaj uredaj nije pogodan za uporabu od strane osoba (ukljucujuci djecu) smanjenih fizickih, osjetnih ili men- talnih sposobnosti, odnosno bez po- trebnog iskustva i znanja, osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu ure- daja osoba odgovorna za njihovu si- gurnost. Treba paziti na djecu kako bi se osigu- ralo da se ne igraju s uredajem. •Držite svu ambalažu izvan dohvata djece. Postoji opasnost od gušenja. •Prilikom zbrinjavanja uredaja, izvucite utikac iz uticnice, odsijecite prikljucni kabel (što bliže uredaju) i demontirajte vrata kako biste sprijecili da djeca za vrijeme igre zadobiju elektricni udar ili da se zatvore u uredaju. •Ako ce ovaj uredaj s magnetskim brtvama na vratima zamijeniti stariji uredaj s bravom na vratima ili poklop- cu, svakako onesposobite bravu prije zbrinjavanja starog uredaja. To ce sprijeciti da uredaj postane smrtonos- na klopka za djecu. 1.2 Opca sigurnost UPOZORENJE Ventilacijski otvori na kucištu uredaja ili ugradnom elementu ne smiju biti blokira- ni. •Uredaj je namijenjen cuvanju namirni- ca i/ili pica u kucanstvu kao što je opi- sano u ovoj knjižici s uputama. •Ne... »

En cours...