Notice ELECTROLUX Clario 7520

Notice ELECTROLUX Clario 7520

Mode d'emploi ELECTROLUX Clario 7520 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ELECTROLUX Clario 7520

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ELECTROLUX Clario 7520

Le groupe d'entraide ELECTROLUX Clario 7520 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Aspirateur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide Clario 7520 pour vous aider à mieux utiliser votre Aspirateur ELECTROLUX. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre ELECTROLUX Clario 7520 : accès à la notice Clario 7520 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

ELECTROLUX Clario 7520

Dernières actualités du groupe d'entraide ELECTROLUX Clario 7520

Nouvelles questions du forum

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • smithle chat  depuis le 02/10/2016 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 132 K | Français

Pas de vidéo disponible

« mações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto. ???????? ?? s?µß??? st? p????? ? ep??? st? s?s?e?as?a t???p?de????e? ?t? de? p??pe? ?a µ eta?e????este t? p????? a?t? ?? ????a?? ap????µµa . ??t???t?? ?a p??pe? ?a pa?ad?deta? st? ?at?????? s?µe?? s??????? ??a t?? a?a?????s? ??e?t????? ?a? ??e?t??????? e??p??sµ??. ??asfa?????ta? ?t? t? p????? a?t? d?at??eta? s?st?, s?µß???ete st?? ap?t??p? e?de??µe??? a???t???? s??epe??? ??a t? pe??ß????? ?a? t?? a????p??? ??e?a, ?? ?p??e? ?a µp????sa? d?af??et??? ?a p????????? ap? a?at?????? ?e???sµ? ap??????? t?? p?????t?? a?t??. G?a ?ept?µe??ste?e? p????f???e? s?et??? µe t?? a?a?????s? t?? p?????t?? a?t??, ep????????ste µe t? d?µa??e?? t?? pe?????? sa?, t?? t?p??? sa? ?p??es?a ap???µ?d?? ????a??? ap????µµ?t?? ? µe t? ?at?st?µa ?p?? a????sate t? p?????. Svenska Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoe?ekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller a?ären där du köpte varan. Norsk Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anska?et det. Dansk Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsa?ald. Det skal i stedet overgives til en a?aldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortska?et på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortska?else af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, a?aldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. Suomi Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. English 2-3 Thank you for having chosen an Electrolux Clario vacuum cleaner. These Operating Instructions c... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
3 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
9 avis
Aucune opinion sur ELECTROLUX
Donner votre opinion sur ELECTROLUX
En cours...