Notice ELECTROLUX EKAM80

Notice ELECTROLUX EKAM80

Mode d'emploi ELECTROLUX EKAM80 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ELECTROLUX EKAM80

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ELECTROLUX EKAM80

Le groupe d'entraide ELECTROLUX EKAM80 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Cafetière . Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide EKAM80 pour vous aider à mieux utiliser votre Cafetière ELECTROLUX. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre ELECTROLUX EKAM80 : accès à la notice EKAM80 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

ELECTROLUX EKAM80

Dernières actualités du groupe d'entraide ELECTROLUX EKAM80

Nouvelles questions du forum

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • ninotchkka  depuis le 16/12/2017 - Expertise connaisseur - Utilisateur depuis plus de 5 ans

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 3 618 K | Français

Pas de vidéo disponible

« Seite 2 Dienstag, 15. Januar 2008 4:55 163 567 8910 111213 1415 a b 822_949_393 EKAM80_Elux.book Seite 3 Dienstag, 15. Januar 2008 4:55 16s 4 sBästa kund! Bästa användare! Läs genom den här bruksanvisningen noga. Observera framför allt säkerets- anvisningarna på de första sidorna i denna bruksanvisning! Förvara bruks- anvisningen på en lättillgänglig plats så att du kan slå upp den vid behov. Glöm inte att skicka med den om appa- raten får en ny ägare. Utrustning (bild 1) AKaffekanna med doseringsmarkering och lock för kannan BSvängfilter med filterinsats och antidroppsventil CUtlösningsspak för vattentillflöde DSvängbart vattentillflöde EKaffebehållare med lock FMalningsinställning GKvarnkanal HSvängspake för vattentillflöde JFärskvattentank med lock KStrömbrytare med kontrollampa (röd) LStartknapp med kontrollampa (grön) MRatten för förmalet kaffe/koppar NLackerad värmeplatta OMärkskylt (på apparatens undersida) 1 Säkerhetsanvisningar •Apparaten får endast anslutas till ett elnät vars spänning, strömtyp och frek- vens överensstämmer med indikatio- nerna på typskylten (finns på apparatens undersida)! •Nätsladden får inte komma i kontakt med de delar av apparaten som blir heta! •Dra aldrig ur kontakten genom att dra i sladden! •Använd inte apparaten om: –nätsladden är skadad, –apparathöljet har tydliga skador. •Värmeplattan och kaffekannan blir av naturliga skäl heta under drift. Håll barnen borta! •Fyll inte på vatten när apparaten är het! Stäng av kaffeautomaten och låt den stå och kallna i ungefär 5 minuter! •Följ anvisningarna för avkalkning! •Stäng av apparaten och dra ur nätkon- takten innan du underhåller eller ren- gör apparaten! •Sänk aldrig ner basenheten i vatten! •Låt inte apparaten stå påslagen i onö- dan. •Använd bara kaffe som härrör från malning av kaffebönor. Använd aldrig andra typer av pulverformiga livs- medel. Fyll inte på djupfrysta eller karamelliserade kaffebönor i bönbehål- laren. Rensa kaffebönorna från främ- mande partiklar som t.ex. små stenar. Om du ignorerar detta kan garantin upphöra att gälla. •Om nätsladden skadats skall den bytas ut av tillverkaren, en fackhandlare eller en lämpligt kvalificerad person, för att utesluta alla risker. •Reparationer av denna apparat får endast utföras av fackpersonal. Repa- rationer som utförs av outbildad perso- nal kan innebära stora risker. Vänd dig vid behov av reparation till kund-tjänst eller till en auktoriserad fackhandlare. Om apparaten används för annat ändamål än avsett, eller på fel sätt, tas inget ansvar för eventuella skador. 822_949_393 EKAM80_Elux.book Seite 4 Dienstag, 15. Januar 2008 4:55 16s 5 •Apparaten far inte hanteras av perso- ner (inklusive barn) som är fysiskt, eller psykiskt handikappade eller som saknar erforderlig erfarenhet och kunskap om de inte blivit undervisade eller instrue- rade av en person som ansvarar för deras säkerhet. •Barn måste passas så att de inte leker med enheten. Sladdfack (bild 2) Det finns ett praktiskt sladdfack på kaffeautomaten. Om sladden är för lång kan du dra in den del som inte behövs i facket på apparatens under- sida. Före användning Innan kaffe bryggs första gången bör en eller två bryggningar utföras endast med vatten. Fyll upp till max-märket på kallt vatten i färskvattenbehållaren och låt vattnet utan kaffe och utan filterpapper rinna ut i kaffekan... »

En cours...