Notice AEG Electrolux AG918504I

Notice AEG Electrolux AG918504I

Mode d'emploi AEG Electrolux AG918504I disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs AEG Electrolux AG918504I

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
AEG Electrolux AG918504I

Le groupe d'entraide AEG Electrolux AG918504I vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Congélateur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide AG918504I pour vous aider à mieux utiliser votre Congélateur AEG Electrolux. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre AEG Electrolux AG918504I : accès à la notice AG918504I et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

AEG Electrolux AG918504I

Dernières actualités du groupe d'entraide AEG Electrolux AG918504I

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 361 K | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« ndig rengøring 7 Daglig brug 7 Indfrysning af ferskvarer 7 Opbevaring af frosne madvarer 7 Frysekalender 7 Optøning 8 Isterningbakker 8 Fryseelementer 8 Nyttige oplysninger og råd 8 Råd om frysning 8 Tips om opbevaring af frostvarer 8 Vedligeholdelse og rengøring 9 Regelmæssig rengøring 9 Afrimning af fryseren 9 Pause i brug 9 Når der opstår fejl 10 Lukke døren 11 Tekniske data 11 Installation 11 Placering 11 Elektrisk tilslutning 12 Krav til lufttilførsel 12 Skån miljøet 12 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes Om sikkerhed Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed. Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader. 2IndholdSikkerhed for børn og udsatte personer •Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. •Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. •Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg. •Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn. Generelt om sikkerhed BEMÆRK Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. •Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i denne brugsanvisning. •Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde op- tøningen. •Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er god- kendt til formålet af producenten. •Kølekredsløbet må ikke beskadiges. •Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturlig gas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt. Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og in- stallation af apparatet. Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget: –Undgå åben ild og antændelseskilder –Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står Om sikkerhed3•Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. ADVARSEL Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør. 1.Netledningen må ikke forlænges. 2.Pas på, at s... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur AEG Electrolux
Donner votre opinion sur AEG Electrolux
En cours...