Notice BLAUPUNKT London MP37

Notice BLAUPUNKT London MP37 disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du BLAUPUNKT London MP37 en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre BLAUPUNKT London MP37. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre London MP37.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour BLAUPUNKT London MP37 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

ten eller vor telefon- hotline. Ved montering af en forstærker eller et Multi CD-apparat skal apparaternes stel 13_EA_LondonMP37.indd 41513_EA_LondonMP37.indd 41529.11.2006 16:38:16 Uhr29.11.2006 16:38:16 Uhr416 først tilsluttes, før stikkene for tilslutnin- gerne Line-In eller Line-Out sættes i. Eksterne enheders stelforbindelse må ikke sluttes til bilradioens stelfor- bindelse (kabinet). Instrukcja montazowa Wskazówki bezpieczen- stwa Podczas montazu i podlaczania nalezy przestrzegac ponizszych wskazówek bezpieczenstwa. • Odlaczyc biegun ujemny akumulato- ra! Przestrzegac wskazówek bezpie- czenstwa producenta pojazdu. • Przy wierceniu otworów uwazac, aby nie uszkodzic któregos z urza dzen pokladowych pojazdu. • Przekrój kabla plusowego i minu- sowego nie moze byc mniejszy niz 1,5 mm2. • Nie podlaczac wtyczek samocho- du do radia! Odpowiedni dla danego typu pojaz- du przewód-adapter mozna nabyc u autoryzowanego sprzedawcy pro- duktów BLAUPUNKT. • Zaleznie od marki i modelu, konstruk- cja Panstwa pojazdu moze niekiedy odbiegac od podanego tu opisu. Firma Blaupunkt wyklucza wszelka odpowie- dzialnosc za szkody spowodowane blednym montazem i instalacja urza- dzenia. W przypadku, gdy podane tu wska- zówki nie znajduja zastosowania w Panstwa pojezdzie, prosimy skon- taktowac sie z autoryzowanym sprze- dawca produktów Blaupunkt, produ- centem pojazdu lub zadzwonic do naszej infolinii. Przy montazu wzmacniacza lub zmie- niarki nalezy koniecznie najpierw pod- laczyc masy urzadzen, zanim polaczona zostanie wtyczka do gniazda Line-In lub Line-Out. Do masy radioodtwarzacza (obudo- wa) nie wolno podlaczac masy obcych urzadzen. Návod k montáži Bezpecnostní pokyny Behem montáže a pripojení dodržuj...

En cours...