Notice CALOR CF7102

Notice CALOR CF7102 disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du CALOR CF7102 en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre CALOR CF7102. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre CF7102.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour CALOR CF7102 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

shetoptebergen. 4.GEBRUIK Hethaarmoetontklit,schoonendroog(ofenigszinsvochtig)zijn. •Hetapparaatnietvoorsynthetischhaar(pruiken,haarstukjes,enz.)gebruiken •Neemeenlokvanenkelecentimetersbreed,kamdezeenplaatshemtussendeplaten.Klemhethaarstevigvasttus- sendeplatenenlaathetapparaatlangzaamvandewortelnaardehaarpuntglijden(Fig.3) •Wanneeruzeerdikhaarofkrullenheeft,kuntuhetresultaatoptimaliserendoorvoorhetgladstrijkenwatwaterover delokkenteverstuiven. •Dekeramischebekledingvandeplatenbeschermtuwhaartegentehogetemperaturen,dankzijdegelijkmatigeverde- lingvandewarmte. •Wachttothetgladgestrekenhaarafgekoeldis,alvorenshettekammen(Fig.4). TIPSVANDEKAPPER •Beginbijhetgladstrijkenaltijdmetdeonderstelokken:beginbijdenek,vervolgensdezijkanteneneindigmetde voorzijde. •Omstrepenoverdelengtetevoorkomen,ineensoepele,doorgaandebewegingwerken. •Omdewerkingteaccentueren,kuntuvoorhetgladstrijkenhaarschuimgebruiken. 5.ONDERHOUD LETOP!:altijddestekkeruithetstopcontacthalenenhetapparaataflatenkoelenalvorenshetschoontemaken. •Hetapparaatnooitinwateronderdompelen. •Voorhetreinigenvanhetapparaat:haaldestekkeruithetstopcontact,neemhetapparaatafmeteenvochtigedoek endrooghetafmeteendrogedoek(Fig.5). 6.WEESVRIENDELIJKVOORHETMILIEU! Uwapparaatbevatmaterialendiegeschiktzijnvoor hergebruik.Leverhetinbijhetmilieustationinuwgemeenteofbijonzetechnischedienst. NLwww.calor.fr 18000111845/39-07CF7102 FFRRAANNCCEE En plus de la garantie légale qui découle des articles 1641 et suivants du Code Civil, due en tout état de cause sur des défauts et vices cachés de l’appareil, Calor assure une garantie contractuelle de 1 an à partir de la date d’achat, sauf législation spécifique à votre pays. Cette garantie (pièces et main d’œuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détério...

En cours...