Notice CANDY GO 612

Notice CANDY GO 612 disponible gratuitement après inscription

Accédez à la notice du CANDY GO 612 en adhérant à la communauté.

Notice d’utilisation de votre CANDY GO 612. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre GO 612.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour CANDY GO 612 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

ains ou les douches. ATTENTION: PENDANT LE LAVAGE L’EAU PEUT ATTEINDRE 90°C. ?Avant d’ouvrir le hublot vérifier que le tambour soit sans eau. 11 KAPITEL 3 SICHERHEITS- VORSCHRIFTEN ZUR BEACHTUNG: BEI REINIGUNG UND WARTUNG DES GERÄTES ?Netzstecker ziehen. ? Wasserzufuhr sperren. ?Alle Candy Geräte sind geerdet. Versichern Sie sich,daß Ihr Stromnetz geerdet ist.Sollte dies nicht der Fall sein,rufen Sie einen Fachmann. Das Gerät entspricht den europäischen Richtlinien 89/336/ECC, 73/23/ECC und deren nachträglichen Änderungen. ?Benutzen Sie nach Mögkichkeit keine Verlängerungskabel in Feuchträumen. ACHTUNG: JE NACH WASCHPROGRAMM KANN SICH DAS WASSER BIS AUF 90°C AUFHEIZEN. ?Vor dem Öffnen des Bullauges sicherstellen,daß kein Wasser mehr in der Trommel steht. DE UKR PÎÇÄIË 3 ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ ?ÈÙÅÍÍß ÒÀ ÒÅÕÍI?ÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ: ?âiäêë?÷iòü âèëêó âiä ìåpåæi; ?çàêpèéòå êpàí ïîäà÷i âîäè; ?“Êàíäi”îñíàùóº âñi ñâî¿ ìàøèíè êàáåëåì iç çàçåìëåííÿì. Ïåpåêîíàéòåñÿ, ùî åëåêòpîìåpåæà ìຠçàçåìëåíèé ïpîâiä.  pàçi éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî çâåpíóòèñÿ äî êâàëiôiêîâàíîãî ñïåöiàëiñòà. Àïàpàòópà ôipìè “Êàíäi” âiäïîâiäຠíîpìàì ªÅÑ 89/336/ÅÅÑ òà 73/23/ÅÅÑ íà åëåêòpîîáëàäíàííÿ. ?íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè. ?íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíî? pîççóòèìè. ?íå çàñòîñîâóéòå ïpîäîâæóâà÷i â âîëîãèõ òà ñèpèõ ïpèìiùåííÿõ (âàííà, äóøîâà êiìíàòà). ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ 90°Ñ. ?ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó, ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi âîäè â áàöi. CAPITOLUL3 MASURI DE SECURITATE ATENTIE: PENTRU ORICE OPERATIE DE CURATARE SI INTRETINERE A MASINII DE SPALAT ?Se scoate stekerul din priza. ?Se inchide robinetul de apa. ?Toate produsele Cand...

Produits CANDY les plus consultés

En cours...