Notice PHILIPS FC8602

Manuel PHILIPS FC8602 disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide PHILIPS FC8602 est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre PHILIPS FC8602. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre FC8602.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour PHILIPS FC8602 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

ssary, clean or replace the ?lters. C Check if the suction power knob is in maximum position and/or the slide on the handgrip is closed. D Check if the nozzle, tube or hose is blocked up (Fig. 35). -To remove the obstruction, disconnect the blocked-up item and connect it (as far as possible) the other way around. Switch on the vacuum cleaner to force the air through the blocked-up item in opposite direction. English1011 introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. vigtigt Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Fare -Opsug aldrig vand eller andre former for væske. Opsug aldrig brandbare substanser eller aske, før denne er blevet helt koldt. advarsel -Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet. -Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget. -Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips- serviceværksted eller en tilsvarende kvali?ceret fagmand for at undgå enhver risiko. -Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. -Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det. -Slange, rør eller andet tilbehør må aldrig rettes mod øjne eller ører eller kommes i munden, mens de er t...

En cours...