Notice CANDY DFI 85 S

Notice CANDY DFI 85 S

Mode d'emploi CANDY DFI 85 S disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs CANDY DFI 85 S

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
CANDY DFI 85 S

Type de pose : Intégré, Nombre de programmes : 6, Niveau de décibels : 51 dB, Nombre de niveaux température : 5, Option départ différé : Non

Le groupe d'entraide CANDY DFI 85 S vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Lave vaisselle. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide DFI 85 S pour vous aider à mieux utiliser votre Lave vaisselle CANDY. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre CANDY DFI 85 S : accès à la notice DFI 85 S et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

Dernières actualités du groupe d'entraide CANDY DFI 85 S

Nouvelles questions du forum

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 13/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • miniducat  depuis le 30/10/2018 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 936 K | Français
Manuel/Notice/Mode d'emploi | 936 K | Français
Site Web Marque | Français
Questions/Réponses, FAQ, Support | Français

Pas de vidéo disponible

« oƒmi ani stopami. - Nie wolno obs?ugiwaç urzàdzenia stojàc boso. - Nie pociàgaç za kabel zasilajàcy przy od?àczaniu urzàdzenia od zasilania elektrycznego -Nie wystawiaç urzàdzenia na dzia?anie czynników atmosferycznych (deszczu, s?oƒca, itd...) - Nie pozwalaç dzieciom ani osobom niekompetentnym na korzystanie z urzàdzenia bez nadzoru. - W przypadku niedopasowania wtyczki urzàdzenia do gniazdka nale?y poprosiç osob´ wykwalifikowanà o wymian´ wtyczki na innà, w?aÊciwà. Osoba ta przede wszystkim powinna upewniç si´, ?e przekrój przewodów we wtyczce odpowiada mocy pobieranej przez urzàdzenie. - Sprawdziç czy urzàdzenie nie przygniata kabla zasilajàcego w energi´ elektrycznà. - JeÊli w mieszkaniu zainstalowana jest instalacja zmi´kczania wody nie zachodzi potrzeba dodawania soli do zmi´kczacza zainstalowanego w zmywarce. - Zmywarka jest zaprojektowana do zmywania naczyƒ i garnków u?ywanych w gospodarstwie domowym. Przedmiotów zanieczyszczonych benzynà, farbà, opi?kami stali lub ?elaza, chemicznymi produktami wywo?ujàcymi korozj´, o odczynie kwaÊnym lub zasadowym, nie wolno zmywaç w zmywarce. - Urzàdzenie niniejsze wykonane jest z materia?ów nadajàcych si´ do ponownego u?ytku. - W razie koniecznoÊci wymiany kabla zasilania zmywarki nale?y zwróciç si´ do upowa?nionego Serwisu Technicznego o dokonanie takiej wymiany. - Niniejsze urzàdzenie mo?e byç wykorzystywane jedynie do u?ytku domowego. - Zabrania si´ stosowania adapterów, rozdzielaczy, przed?u?aczy. - W przypadku awarii lub nieprawid?owego dzia?ania urzàdzenia nale?y je wy?àczyç, zamknàç kurek dop?ywu wody i nie korzystaç z urzàdzenia. W sprawie ewentualnych napraw nale?y zwracaç si´ wy?àcznie do Autoryzowanego Serwisu (adresy serwisów napraw umieszczone sà na karcie gwarancyjnej). Niestosowanie si´ do powy?szych zasad mo?e naraziç na niebezpieczeƒstwo U?ytkownika. -Nie wolno piç wody pozosta?ej w zmywarce lub w umytych naczyniach po zakoƒczeniu pracy urzàdzenia. - Nie wolno siadaç na zmywarce ani opieraç si´ o nià gdy? mo?e to spowodowaç wywrócenie jej. - No?e i nakrycia sà lepiej umyte jeÊli umieszcza si´ je w koszyku z ràczkami zwróconymi ku do?owi. Jednak aby uniknàç zranienia ostrymi koƒcami lub ostrzami mo?na je umieÊciç ràczkami ku górze. Spis treÊci Uwagi dotyczàce bezpiecznego stosowania Instalacja Otwieranie drzwiczek Regulacja zmi´kczania wody Regulacja koszyka górnego Wype?nianie zmywarki naczyniami Zmywanie 1/2 za?adunku, koszyk górny Ogólny program porównawczy Za?adunek Êrodka myjàcego i wyb?yszczajàcego Czyszczenie filtrów Rady praktyczne Czyszczenie na zewnàtrz i konserwacja zmywarki Usuwanie drobnych usterek 23 1 4 5 Rys. A 2 stronie3 stronie4 stronie6 stronie7 stronie9 stronie10 stronie14 stronie15 stronie15 stronie17 stronie18 stronie19 stronie21Do?àczenie do odp?ywu Nale?y do?àczyç przewód odp?ywowy do kanalizacji, uwa?ajàc aby go nie zgiàç, poniewa? mog?oby to zak?óciç odp?yw (Rys. 4). Przewód odp?ywowy zamocowany na sta?e powinien mieç co najmniej 4 cm Êrednicy wewn´trznej i koƒczyç si´ na wysokoÊci co najmniej 40 cm. Aby uniknàç nieprzyjemnych zapachów zaleca si´ zainstalowanie syfonu (Rys. 4x). W razie potrzeby mo?liwe jest przed?u?enie przewodu odp?ywowego nawet o 2,6 m, przy czym wtedy jego koƒcówka musi znajdowaç si´ na wysokoÊci najwy?ej 85 cm nad pod?ogà. Nale?y skorzystaç z elementów przed?u?ajàcych Nr 9269214 i ze z?àczki Nr 9264427. Zagi´tà koƒcówk´ przewodu odp?ywowego m... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
3 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
10 avis
Aucune opinion sur CANDY
Donner votre opinion sur CANDY
En cours...