Notice Inventum SG421

Notice Inventum SG421

Mode d'emploi Inventum SG421 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs Inventum SG421

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
Inventum SG421

Le groupe d'entraide Inventum SG421 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Machine à pain - Gaufrier. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide SG421 pour vous aider à mieux utiliser votre Machine à pain - Gaufrier Inventum. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre Inventum SG421 : accès à la notice SG421 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

Inventum SG421

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 246 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« ErStE gEBruIK pagIna 5 3. tOStI’S BErEIdEn pagIna 5 4. rEInIgIng & OndErHOud pagIna 5 5. rEcEptEn pagIna 5 garantIE & SErvIcE pagIna 13 ENGLISH 3 BEScHrEIBung dES gErätS SEItE 6 1. SIcHErHEItSHInWEISE SEItE 6 2. vOr dEr InBEtrIEBnaHmE SEItE 7 3. tOaStBrOtE zuBErEItEn SEItE 7 4. rEInIgung & pfLEgE SEItE 7 5. rEzEptEn SEItE 7 garantIE & SErvIcE SEItE 13 défInItIOn dE L’apparEIL pagE 8 1. cOnSIgnES dE SécurIté pagE 8 2. pOur La prEmIèrE utILISatIOn pagE 9 3. prEparEr un crOQuE mOnSIEur pagE 9 4. nEttOyagE & EntrEtIEn pagE 9 5. rEcEttES pagE 9 garantIE & SErvIcE pagE 14 dEScrIptIOn Of tHE appLIancE pagE 10 1. SafEty InStructIOnS pagE 10 2. BEfOrE fIrSt uSE pagE 11 3. tOaStIng SandWIcHES pagE 11 4. cLEanIng & maIntEnancE pagE 11 5. rEcIpES pagE 11 guarantEE & aftEr SaLES SErvIcE pagE 14NEDERLANDS • Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. • gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. • Let op! vermijd het aanraken van de hete buitenkant en de bakplaten wanneer het apparaat ingeschakeld is. • Laat het apparaat en de bakplaten volledig afkoelen voordat u het apparaat schoonmaakt of opbergt. • Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde wandcontactdoos, met een netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat. • Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen. • Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het snoer te voorkomen. • plaats het apparaat nooit in de buurt van apparaten die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc. Het apparaat op afstand houden van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc.). • zorg er altijd voor dat het apparaat op een effen, vlakke ondergrond staat en gebruik het uitsluitend binnenshuis. • Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het apparaat in werking is. • Indien u het apparaat wilt verplaatsen, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat afgekoeld is en dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd. • gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is. raadpleeg dan de winkelier of onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen. reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend 4 1 | veiLigheidsvoorschriften door vakmensen uitge voerd te worden. verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzien lijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd. • niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen aanraken. • Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat kinde ren daarom nooit zonder toezicht met elektrische apparaten werken. zorg ervoor dat het apparaat altijd zodanig opgeborgen wordt dat kinde ren er niet bij kunnen en... »

Notice et mode d'emploi Inventum les plus consultés

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur Inventum
Donner votre opinion sur Inventum

Découvrez nos autres catégories :

En cours...