Notice ZANUSSI ZFX405W

Notice ZANUSSI ZFX405W

Mode d'emploi ZANUSSI ZFX405W disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ZANUSSI ZFX405W
2 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit ZFX405W

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ZANUSSI ZFX405W

Table Top

Le SAV entre consommateurs du groupe d’entraide ZANUSSI ZFX405W vous permet de recevoir des solutions aux problèmes d’utilisation, conseils d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Congélateur ZANUSSI. Rejoignez GRATUITEMENT le groupe d'entraide ZFX405W qui compte 2 membre(s) utilisateur(s) de ce produit. Devenir membre vous donne accès à différents services gratuits pour votre Congélateur : accès au mode d'emploi PDF et à la notice ZFX405W en français ZANUSSI ZFX405W, guide de l'utilisateur, avis consommateur et forum actif, manuel d’utilisation, photos, vidéo et informations.

ZANUSSI ZFX405W

Dernières actualités du groupe d'entraide ZANUSSI ZFX405W

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • patapoil  depuis le 28/07/2013 - Expertise débutant - Utilisateur depuis plus de 5 ans
  • farida95  depuis le 22/10/2012 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 483 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« gen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en onge- vallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het appa- raat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat ie- dereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor scha- de die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroor- zaakt is. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen •Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door perso- nen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan erva- ring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ont- vangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. •Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking. •Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mo- gelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. •Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken. Algemene veiligheid Waarschuwing! Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies. •Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levens- middelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. •Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgre- pen om het ontdooiproces te versnellen. •Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoor- beeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant. •Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt. •Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ont- vlambaar. Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet bescha- digd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: –open vuur en ontstekingsbronnen vermijden –de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren •Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modifi- ceren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken. 2 Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (net- snoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erken- de onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudsperso- neel. 1.Het netsnoer mag niet verlengd worden. 2.Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het ap- par... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
6 ans 6 mois
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune opinion sur ZANUSSI
Donner votre opinion sur ZANUSSI
En cours...