Notice JAMO S708

Notice JAMO S708

Mode d'emploi JAMO S708 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs JAMO S708
64 membres dans ce groupe pour vous aider
Trouver de l'aide en rejoignant le Groupe d'entraide des
utilisateurs de votre produit S708

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
JAMO S708

S708 - Enceinte colonne

Besoin d'aide pour l'utilisation de votre JAMO S708 ? Le groupe d'entraide JAMO S708 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes d’entretien, fonctionnement et assistance pour votre Enceinte acoustique. Rejoignez notre groupe d'entraide S708 qui compte 64 membre(s). L'inscription GRATUITE vous donne accès à différents services pour votre Enceinte acoustique : accès à la notice S708 et mode d'emploi pdf JAMO S708, manuel d'utilisation en français, 15 avis consommateur et 9 discussion(s) de forum actif comprenant 15 participant(s), guide de l'utilisateur, photos, vidéos et SAV entre consommateurs.

JAMO S708

Dernières actualités du groupe d'entraide JAMO S708

Nouvelles questions du forum

Nouveaux membres

  • yanngv  depuis le 01/06/2018 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • flopiche61  depuis le 09/01/2018 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 2 776 K | Français

Pas de lien disponible

Pas de vidéo disponible

« binding posts5 The scope of the warranty The warranty period will come into force as from thepurchase date stated on the invoice. The warranty willapply for the following period of time: •2 years for electronics (power supply, amplifier, etc.)•7 years for other parts (cabinet, speaker units, etc.) In case of warranty inquiries, please contact your dealer. In case of request for service under warranty, pleaseenclose your original receipt. Defects covered by the warranty:Except for the defects stated below, the warranty coversany production and material defects of the product. Defects not covered by the warranty:•Defects arising from accidents, misuse, normal wear and tear, mis-maintenance, voltage variation,overloading, stroke of lightning, and other force ma-jeure events •Defects arising from incorrect installation or operation•Defects arising from modification/repair/attempt ofrepair by a non-authorised service centre •Defects arising from the use of non-original spare parts•Defects on products with altered or lacking seriesnumber •Other defects due to conditions or circumstancesbeyond the supplier’s control Transportation costs for servicing are not covered by the warranty. The supplier is liable only to repair or replace defective parts or products and the supplier is not responsible forindirect losses or damages arising from the use of theproduct. A replacement cannot exceed the value of the product under warranty. To the extent that the enclosed conditions, including the limitation of liabilities, are inconsistent withindispensable regulations in the customer’s country ofresidence, the latter shall have precedence. Garantiens omfang Garantiperioden træder i kraft fra den på fakturaen på-førte købsdato. Tidsrummet for garantiens dækning ersom følger: •2 år for elektronikdele (strømforsyning, forstærker etc.)•7 år for andre dele (kabinet, højttaler-enheder etc.) Alle henvendelser om garanti skal ske til forhandleren. Ved anmodning om servicering under garanti skal origi-nal faktura medbringes. Hvad omfatter garantien:Med undtagelse af nedenstående dækker garantien allefabrikations- og materialefejl på produktet. Hvad omfatter garantien ikke:•Fejl opstået som følge af uheld, misbrug, normalt slid, misligholdelse, spændingsudsving, overbelastning,lynnedslag og force majeure i øvrigt•Fejl opstået som følge af ukorrekt installering eller be- tjening•Fejl opstået som følge af modifikation/reparation/for-søg på reparation foretaget af et ikke-autoriseret ser- vice center•Fejl opstået i forbindelse med brugen af uoriginalereservedele •Fejl på produkter med ændret eller manglende serie-nummer•Fejl i øvrigt på grund af forhold eller omstændighe- der, som leverandøren ikke er ansvarlig for Omkostninger til transport i forbindelse med servicering er ikke omfattet af garantien. Leverandøren er alene forpligtet til at udbedre eller omlevere fejlbehæftede dele eller produkter, og leve-randøren er ikke ansvarlig for indirekte tab og/eller følge-skader i øvrigt ved brugen af produktet. Erstatningen kan ikke overstige værdien af det leverede. I det omfang nærværende betingelser, herunder ansvars- begrænsning m.v., måtte stride mod ufravigelige regleri kundens bopælsland har disse regler forrang i forhol-det til nærværende bestemmelser. EnglishDansk6 Couverture de la garantie La garantie prend effet à la date de facture au client fi- nal, à condition qu’il s’agisse de produits figurant sur lecatalogue annuel en... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
3 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
5 ans 7 mois
Avis consommateur
15 avis
Aucune opinion sur JAMO
Donner votre opinion sur JAMO
En cours...