Notice LEISURE CM09FRK

Manuel LEISURE CM09FRK disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide LEISURE CM09FRK est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre LEISURE CM09FRK. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre CM09FRK.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour LEISURE CM09FRK après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

automatischkoken,gaat hetsymboolAknipperenenhoortueen piepgeluid.Hetsymbool~gaatuit. Hetpiepgeluidhoudtenkeleminutenaantotdat hetwordtgeannuleerd(ziestap8).Hetsymbool Ablijftknipperentotdatdetimerterugkeert naardehandmatigewerking(ziehieronder). Stap8 E)@®~+Stap9 O~Stapl0 Omhetpiepgeluidteannuleren,~Opmerkingen: druktuopdeknopkookpenodeBijhetautomatischkokenkande 0,kookperiodeopelkmoment gecontroleerdwordendoorhetDraaideovenknopnaardestandindrukkenvandeknoppen UITkookperiodeaeneindtijdl!!!!f. Omhetprogrammaautomatisch kokenteannulerenvoor-ofnadat hetprogrammastart,druktu tegelijkertijdopdeknoppen kookperiodeaeneindtijdl!!!!f. Hierdoorkeerthetfomuisterug naarhandmatigewerking. Drukdeknoppenkookperiodeoeneindtijdë!!!Jtegelijkertijd inomdeoyenterugtezetten naarhandmatigewerking.Het symboolAgaatuitenhet symbool0gaatbranden. (b)OmdetimerintestellenomautomatischAAN enUITteschakelennaeeningesteldekookperiode. Stap1Controleerdatdejuistetijdvandedagisingesteld. Isditniethetgeval,volgdandeaanwijzingenvoorhetinstellen vandetijdvandedag. Stap2Plaatsdeetenswarenopdejuisteschappositiein deoyenensluitdeovendeur. Stap3Draaideovenknopnaardegewenstetemperatuur. Drukdeknopkookperiode0~Opmerking:DekookperiodeisdelnenhouddezeIngedrukt.Het..".displaytoont0,00enhettjdsduurdienodigISomhetvoedsel symbool8gaatbranden.tebereiden. Metdeknopkookperiodenog steedsingedrukt,steltude gewenstekookperiodeinmet deknoppen"+"en«,».A symboolgaatbranden. Voorbeeld:1uur30rnruzten. Stap5Laataileknoppenlos. Detimerdisplaykeertterugnaardetijdvande dag,HetsymboolAen~blijvenbrandan. 25amdekeukenwekkerteannuleren voordatdetijdsperiodevande keukenwekkerisbeëindigd. Stap1Drukdeknopkeukenwekkeroin. o5l!!iIT~Stap2 Stap3 Drukdeknop«,»intot0.00 enhetsymbool~inhet displ...

Produits LEISURE les plus consultés

En cours...