Notice ELECTROLUX ECP21108W

Notice ELECTROLUX ECP21108W

Mode d'emploi ELECTROLUX ECP21108W disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ELECTROLUX ECP21108W

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ELECTROLUX ECP21108W

Bahut

Le groupe d'entraide ELECTROLUX ECP21108W vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Congélateur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide ECP21108W pour vous aider à mieux utiliser votre Congélateur ELECTROLUX. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre ELECTROLUX ECP21108W : accès à la notice ECP21108W et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

ELECTROLUX ECP21108W

Dernières actualités du groupe d'entraide ELECTROLUX ECP21108W

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 15/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • katixa  depuis le 26/11/2010 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 173 K | Français

Pas de vidéo disponible

« drift og sikker- hedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed. Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle ska- der. Sikkerhed for børn og udsatte personer •Apparatet er ikke beregnet til at bruges af per- soner (herunder børn) med nedsat fysisk, senso- risk eller psykisk funktionsevne, eller som mang- ler den nødvendige erfaring eller viden, med min- dre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. •Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. •Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på appa- ratet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i appara- tet under leg. •Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låse- tunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelæg- ge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn. Generelt om sikkerhed Bemærk Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. •Apparatet er udelukkende beregnet til hushold- ningsbrug. •Apparatet er beregnet til opbevaring af madva- rer og/eller drikkevarer i en almindelig hushold- ning, som forklaret i denne brugsanvisning. •Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kun- stige hjælpemidler til at fremskynde optøningen. •Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleudstyr, med mindre de er godkendt til formålet af producenten. •Kølekredsløbet må ikke beskadiges. •Apparatets kølekreds indeholder kølemidlet iso- butan (R600a), en naturlig gas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt. Sørg for, at ingen af kølekredsens komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet. Hvis kølekredsen skulle blive beskadiget: –Undgå åben ild og antændelseskilder –Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står •Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslut- ning, brand og/eller elektrisk stød. Advarsel Enhver elektrisk komponent (net- ledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør. 1.Netledningen må ikke forlænges. 2.Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller be- skadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand. 3.Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til. 4.Træk ikke i elledningen. 5.Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand. 6.Der må ikke tændes for apparatet, hvis lam- pedækslet ikke sidder på 1) den indvendige pære. •Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsig- tighed ved flytning af maskinen. •Rør ikke ved ting fra frostafdelingen med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabnin- ger eller forfrysninger. •Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid. Daglig brug •Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele. •Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i a... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur ELECTROLUX
Donner votre opinion sur ELECTROLUX
En cours...