Notice MIELE S4 Ecoline

Notice MIELE S4 Ecoline

Mode d'emploi MIELE S4 Ecoline disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs MIELE S4 Ecoline

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
MIELE S4 Ecoline

Le groupe d'entraide MIELE S4 Ecoline vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Aspirateur. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide S4 Ecoline pour vous aider à mieux utiliser votre Aspirateur MIELE. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre MIELE S4 Ecoline : accès à la notice S4 Ecoline et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

MIELE S4 Ecoline

Dernières actualités du groupe d'entraide MIELE S4 Ecoline

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux avis

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)
  • dimivis  depuis le 24/02/2013 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 5 206 K | Français

Pas de vidéo disponible

« zakkenenfilters?.....................................20 Dejuistestofzakkenenfilters........................................20 Wanneervervangikdestofzak?......................................21 Hoevervangikdestofzak?..........................................22 Wanneervervangikdeluchtuitlaatfilter?................................23 Aanduidingtervervangingvandeluchtuitlaatfilter........................23 Hoevervangikdeluchtuitlaatfilter"SuperAirClean"?.....................24 Hoevervangikdeluchtuitlaatfilters"ActiveAirClean"en"ActiveHEPA"?......25 Vanluchtuitlaatfilterveranderen......................................26 Wanneervervangikdemotorbeschermfilter?............................27 Hoevervangikdemotorbeschermfilter?................................27 Wanneervervangikhetbatterijtjeinhethandvat(bijsommigemodellen)?.....28 Hoevervangikdatbatterijtjeinhethandvat?............................28 WanneerverwisselikdedraadopnemersvandezuigmondSPD10?.........29 HoeverwisselikdedraadopnemersvandezuigmondSPD10?............29 Hettoestelschoonmaken..........................................30 Storingen/Technischedienst......................................31 Mitstoeslagverkrijgbaartoebehoren................................32 Waarborg.......................................................39 fr-Moded'emploienfrançais......................................42 Inhoud 2Hetafdankenvanhetapparaat Verwijderdestofzakendegeplaatste filtersvoordatuhettoestelafdankt.U kuntdezeonderdelenbijhetgewone huisvuildoen. Oudeelektrischeenelektronischeappa- ratenbevattenvaaknogwaardevolle materialen.Zebevattenechterook schadelijkestoffendievoorhetfunctio- nerenendeveiligheidvanhetapparaat nodigwaren.Alsuhetapparaatbijhet gewoneafvaldoetofbijverkeerdebe- handelingkunnendezestoffenschade- lijkzijnvoordegezondheidenhet milieu.Verwijderhetafgedankteappa- raatdanooknooitmethetgewoneafval. Bijdeaankoopvanuwnieuwtoestel heeftueenbijdragebetaald.Diewordt vollediggebruiktvoordetoekomstige recyclagevandattoestel.Datbevat trouwensnogwaardevolmateriaal. Doorterecyclerenwordterdanook minderverspildenvervuild. Alsuvragenheeftomtrenthetaf- dankenvanuwoudtoestel,neemdan contactopmet –dehandelaarbijwieuhetkocht of –defirmaRecupel, telefoon027068610, website:www.recupel.be of –uwgemeentebestuuralsuuwtoestel naareencontainerparkbrengt. Zorgerookvoordathettoestelintus- senkinderveiligwordtbewaardvooru hetlaatwegbrengen. Recycleerbareverpakking Deverpakkingbehoedthettoestelvoor transportschade.Erwerdmateriaalge- kozen,datdoorhetmilieuwordtverdra- genenopnieuwkanwordenbenut. Doordeverpakkingweerinkringloop tebrengen,wordtergrondstofge- spaardenverkleintdeafvalberg.Geef dezestoffendusnietmethetgewone vuilnismee.Brengzelievernaarhet dichtstbijzijndegemeentelijkcontainer- park.Waarudatvindt,komtuzekerbij uwgemeentebestuuraandeweet. Degebruiktestofzakkenenfil- tersverwijderen Dezeobjectenzijnvanniet-milieubelas- tendmateriaalvervaardigdenkunnen methetgewonehuisvuilwordenmee- gegeven.Watdestofzakkenbetreft, gaatditenkelopindiendieuitsluitend methuishoudelijkstofzijngevuld. Uwbijdragetotbeschermingvanonsmilieu 3Opdeafbeeldingvindtudemaximumuitrustingvandezestofzuiger. Sommigemodellenzijnsteedsuitgerustmeteenvandevolgendedelen.Diezijn indezebeschrijvingnietafgebeeld. –ZuigmondAllergotec –Turboborstel Bijdezestofzuigersvindtuooknogeenapartehandleidingvoordattoebehoren. Beschrijvingvanhettoestel 4aHandvat(naargelangvanhe... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
5 étoiles
Durée moyenne d’utilisation
Avis consommateur
1 avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur MIELE
Donner votre opinion sur MIELE
En cours...