Notice ELECTROLUX EAT8000

Notice ELECTROLUX EAT8000

Mode d'emploi ELECTROLUX EAT8000 disponible.

Groupe d'entraide des utilisateurs ELECTROLUX EAT8000

Bienvenue dans le groupe d'entraide des utilisateurs
ELECTROLUX EAT8000

Le groupe d'entraide ELECTROLUX EAT8000 vous donne des conseils d'utilisation, solutions aux problèmes de fonctionnement, entretien et assistance pour votre Grille-pain. Rejoignez GRATUITEMENT notre groupe d'entraide EAT8000 pour vous aider à mieux utiliser votre Grille-pain ELECTROLUX. Le SAV entre consommateurs donne accès à différents services pour votre ELECTROLUX EAT8000 : accès à la notice EAT8000 et mode d'emploi pdf, manuel d'utilisation en français, avis consommateur et forum actif. Soyez le premier membre actif de ce groupe d'entraide.

ELECTROLUX EAT8000

Dernières actualités du groupe d'entraide ELECTROLUX EAT8000

Nouvelles questions du forum

Lancez la discussion

Nouveaux membres

  • nogopet376  depuis le 14/12/2020 - Expertise (non renseigné) - Utilisateur depuis (non renseigné)

Documentation disponible sur votre produit

Notice disponible après inscription gratuite au groupe d'entraide

Manuel/Notice/Mode d'emploi | 1 799 K | Français

Pas de vidéo disponible

« noga igenom denna bruksan- visning. Beakta särskilt säkerhets- föreskrifterna på de första sidorna. Förvara bruksanvisningen för ett senare bruk på ett säkert ställe och ge den vidare till möjliga senare ägare. 1 Med hjälp av varningstriangeln och/eller signalorden (Varning! Se upp! Obs!) framhävs punkter som är viktiga för en säker och funge- rande användning av apparaten. De ska absolut beaktas. 0Det här tecknet handleder dig steg för steg när du använder vattenko- karen. 3 Det här tecknet står för komplette- rande uppgifter som gäller den praktiska användningen av appa- raten. 2 Med klöverbladet betecknas hän- visningar och tips om en sparsam och miljövänlig användning av apparaten. Modellbeskrivning (Fig. 1) ARostningskontroll med indikatorlampa BHög lyftspak CBrödfack DTypskylt (baksidan av apparaten) EÅteruppvärmningsknapp med indikatorlampa FSTOP-knapp GSmulbricka (utdragbar) HGlidskyddade gummifötter JKabelförvaring (undersidan av apparaten) 1 Säkerhetsinstruktioner Denna apparat överensstämmer med accepterade teknologiska standarder gällande säkerheten. Trots det anser vi som tillverkare att det är vår skyldighet att göra dig uppmärksam på följande säk- erhetsinformation. Allmänna säkerhetsåtgärder •Driftspänningen för apparaten och huvudspänningen samt strömtyp måste överensstämma (se typsky- lten). •Anslut den endast till ett korrekt installerat jordat uttag. •Drag alltid ut kontakten när appa- raten inte används. •Dra aldrig i sladden för att koppla ur kontakten ur uttaget! •Om fel uppstår eller före rengöring, koppla först ifrån apparaten! •Använd inte apparaten om huvudk- abeln är skadad eller huset är syn- bart skadat. •Låt inte apparatens huvudkabel hänga över en bordskant eller bänk eller vidröra heta ytor. •Använd inte apparaten med för- längningssladdar om den inte har kontrollerats och testats av en kvalificerad tekniker eller service- man. •Placera inte apparaten på eller nära en het gaslåga, elelement eller i en varm ugn. Placera den inte ovanpå andra apparater. •Reparationer av denna utrustning inklusive byte av elkabeln, får bara utföras av behörig servicetekniker. Felaktig reparation kan innebära risk för allvarliga personskador. Om reparation skulle bli nödvändig, kon- takta då behörig serviceverkstad eller din återförsäljare av utrustnin- gen. •Om apparaten används för syften den inte är avsedd för eller om den används felaktigt, kommer inget 822 949 420_EAT8xxx.book Seite 3 Montag, 9. Juni 2008 9:18 09s 4 ansvar att accepteras för even- tuella skador som uppstår. •Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inklud- erande barn) med nedsatt fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller bristande erfarenhet och kun- skap, såvida de inte har betryg- gande övervakning eller har fått anvisningar rörande användning av utrustningen av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barns säkerhet •Lämna aldrig apparaten utan tillsyn då den används. •Håll barn på avstånd från elek- triska apparater. •Förpackningsmaterial, t.ex. plast- påsar, ska inte vara åtkomliga för barn. •Barn bör övervakas för att säker- ställa att de inte leker med utrust- ningen. Säkerhet under driften •Placera alltid apparaten på en platt, jämn yta. •Placera inga föremål som rostat bröd, bröd eller liknande ovanpå brödrosten under användningen.... »

Activité de ce groupe d'entraide

Note moyenne du groupe
Soyez le premier à noter ce produit
Durée moyenne d’utilisation
Pas d'avis consommateur
Donnez votre avis
Aucune discussion
Lancez la discussion !
Aucune opinion sur ELECTROLUX
Donner votre opinion sur ELECTROLUX
En cours...