Notice CANDY CNL 105

Manuel CANDY CNL 105 disponible gratuitement après inscription

Le groupe d'entraide CANDY CNL 105 est ravi de partager cette notice avec vous

Notice d’utilisation de votre CANDY CNL 105. La notice vous renseigne sur l’utilisation, donne des solutions aux problèmes d’entretien, de fonctionnement et d’assistance pour votre CNL 105.

Notices - manuels - modes d'emploi disponibles pour CANDY CNL 105 après inscription au groupe d'entraide

Aperçu de la notice

Extrait de la notice

czony bolecuziemiajåcy. W przeciwnymprzypadku wezwijwykwalifikowanegoelektryka. Urzådzenie niniejsze zgodne jest z dyrektywamiUnii Europejskiej 89/336/CEE,73/23/CEE, z uwzglëdnieniemp ó ãniejszych poprawek. ? Nie wolno dotykaç urzådzenia mokrymi lubwilgotnymi rëkami lubnogami.? Nie wolno mieç z nim kontaktu gdy stoimy boso naposadzce.? Nie wolno uãywaç przedäuãaczy dodoprowadzenia energiielektrycznej. OO SS TT RR ZZ EE Ãà EE NN II EE :: WW CC ZZ AA SS II EE PP RR AA NN II AA WW OO DD AA WW PP RR AA LL CC EE MM OO Ãà EE OO SS II ÅÅ GG NN ÅÅ ÇÇ TT EE MM PP EE RR AA TT UU RR ËË 99 00 ° CC ? Przed otwarciem drzwiczek pralki naleãy sprawdziç, czyw bëbnie nie ma wody. RU ÏÀPÀÃPÀÔ 3 ÌÅPÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏPÈ Ë?ÁÛÕ ÎÏÅPÀÖÈßÕ ?ÈÑÒÊÈ È ÒÅÕÍÈ?ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ: ?îòêë?÷èòå ñòèpàëüíó? ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå øòåïñåëü èç pîçåòêè; ?ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è âîäû; ?Êàíäèîñíàùàåò âñå ñâîè ìàøèíû êàáåëåì ñ çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò çàçåìëåííûé ïpîâîä.  ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ, íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê êâàëèôèöèpîâàííîìó ïåpñîíàëó. Àïïàpàòópà ôèpìû Êàíäèñîîòâåòñòâóåò íîpìàì Å?Ñ N 89/336, 73/23 íà çëåêòpîîáîpóäîâàíèå; ?íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è íîãàìè; ?íå pàáîòàéòå ñî ñòèpàëüíîé ìàøèíîé áîñèêîì; ?íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè âî âëàæíûõ è ñûpûõ ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ, äóøåâàÿ êîìíàòà). ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ ÂÎ ÂPÅÌßÑÒÈPÊÈ ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ. ?ïpåæäå ÷åì îòêpûòü êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ë?êà, óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû â áàpàáàíå. SL 3. POGLAVJE VARNOSTNI PREDPISI PRED ZAâETKOM âI·âENJA ALI VZDRÎEVANJA PRALNEGA STROJA OBVEZNO UPO·TEVAJTE NASLEDNJE VARNOSTNE PRED...

Produits CANDY les plus consultés

En cours...